Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/416/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie miasta na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz.1530 i poz. 1548) Rada Miejska w Suwałkach wprowadza następujące zmiany w uchwale Nr XXIX/314/2012 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu miasta na 2013 rok:

§ 1. Dokonać zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 1:

1) zmniejszyć plan dochodów budżetowych o kwotę 7.747 zł;

2) zwiększyć plan dochodów budżetowych o kwotę 1.769.128 zł.

§ 2. Dokonać zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem nr 2:

1) zmniejszyć plan wydatków budżetowych o kwotę 770.923 zł;

2) zwiększyć plan wydatków budżetowych o kwotę 2.532.304 zł.

§ 3. Budżet miasta wynosi:

1) plan po stronie dochodów 309.368.225 zł, w tym:

a) bieżących 272.560.198 zł,

b) majątkowych 36.808.027 zł;

2) plan po stronie wydatków 318.188.743 zł, w tym:

a) bieżących 258.122.723 zł,

b) majątkowych 60.066.020 zł.

§ 4. Ustala się limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 roku zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu miasta zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 6. Do niniejszej uchwały dołącza się uzasadnienie zgodnie z załącznikiem nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf


Załącznik Nr 1 doch por z JST do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1%20doch%20por%20z%20JST.pdf


Załącznik Nr 1 doch razem do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik1%20doch%20razem.pdf


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Załącznik Nr 2 wyd zlec do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2%20wyd%20zlec.pdf


Załącznik Nr 2 wyd por z JST do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2%20wyd%20por%20z%20JST.pdf


Załącznik Nr 2 rezerwy do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2%20rezerwy.pdf


Załącznik Nr 2 wyd razem do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik2%20wyd%20razem.pdf


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik4%20.pdf


Załącznik Nr 4 dot nienal do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.
Zalacznik4%20dot%20nienal.pdf


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXVIII/416/2013
Rady Miejskiej w Suwałkach
z dnia 26 czerwca 2013 r.

U z a s a d n i e n i e

§ 1. Zmiany planu dochodów dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z realizacją zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych;

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych;

3) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych Wydziału Oświaty, Wychowania i Sportu oraz placówek oświatowych;

4) działu 852 Pomoc Społeczna - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (zwroty nienależnie pobranych świadczeń w latach ubiegłych);

5) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją następujących projektów: "Od bierności do aktywności", "Profesjonalny nauczyciel - wyższa jakość suwalskiej szkoły na terenie Powiatu Miasta Suwałki" oraz "Młodzi zawodowcy - program rozwojowy Technikum nr 2 w Suwałkach";

6) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1;

7) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z dofinansowaniem przez Urząd Pracy w Suwałkach programu na roboty publiczne dla osób bezrobotnych 50+;

8) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z urealnieniem planu dochodów budżetowych dotyczących budowy sali koncertowo-teatralnej (naliczenie kar umownych).

§ 2. Zmiany planu wydatków dotyczą:

1) działu 600 Transport i łączność - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni oraz realizacją zadań omówionych w § 1;

2) działu 700 Gospodarka mieszkaniowa - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Wydziału Geodezji, Gospodarki Nieruchomościami i Rolnictwa;

3) działu 750 Administracja publiczna - związane z zatrudnieniem ekspertów do pracy nad Aktualizacją Strategii Zrównoważonego Rozwoju Miasta Suwałki do roku 2020;

4) działu 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - związane z przyznaniem środków finansowych na funkcjonowanie Komendy Miejskiej Policji w Suwałkach;

5) działu 757 Obsługa długu publicznego - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych;

6) działu 758 Różne rozliczenia - związane z podziałem rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne, z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach lokalnych inicjatyw inwestycyjnych zgodnie z wnioskiem Prezydenta Miasta Suwałk;

7) działu 801 Oświata i wychowanie - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych placówek oświatowych, podpisaniem porozumień dotyczących nauki dzieci z terenu Gminy Suwałki w podstawówkach i gimnazjach na terenie Miasta Suwałk oraz realizacją Programu wspierania rozwoju uczniów zdolnych w Mieście Suwałki w 2013 r.;

8) działu 851 Ochrona zdrowia - związane z przyznaniem dotacji dla Samodzielnego Publicznego Szpitala Wojewódzkiego w Suwałkach na zakup niezbędnego sprzętu medycznego;

9) działu 852 Pomoc Społeczna - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Miejskim Ośrodku Pomocy społecznej;

10) działu 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - związane z realizacją projektów omówionych w § 1;

11) działu 854 Edukacyjna opieka wychowawcza - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych w Specjalnym Ośrodku Szkolno - Wychowawczym nr 1;

12) działu 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - związane z urealnieniem planu wydatków budżetowych Zarządu Dróg i Zieleni, m.in. realizacja programu omówionego w § 1 oraz zakup Systemów do Kontroli i Oszczędzania Energii Elektrycznej w obwodach oświetleniowych (reduktory);

13) działu 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - związane z przesunięciem środków na funkcjonowanie Suwalskiego Ośrodka Kultury oraz urealnieniem planu wydatków budżetowych dotyczących budowy sali koncertowo-teatralnej;

14) działu 926 Kultura fizyczna - związane z przesunięciem środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Zakup fontanny - Zalew Arkadia".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe