Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/145/2013 Rady Gminy Krypno

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 15.359.599zł, w tym: dochody bieżące 12.644.862zł dochody majątkowe 2.714.737zł

2. Plan wydatków ogółem 15.687.599zł, w tym: wydatki bieżące 11.322.789zł wydatki majątkowe 4.364.810zł

§ 4. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/145/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 28 czerwca 2013 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/145/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 28 czerwca 2013 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/145/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 28 czerwca 2013 r.

Objaśnienia :

Plan dochodów:

Dz. 754 - zwiększenie planu- środki pozyskane od Marszałka Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dz. 756- zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn .

Dz. 801- zwiększenie planu dochodów -dofinansowanie z tytułu realizacji w latach ubiegłych zadania "Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Długołęce".

Dz. 852- zwiększenie planu dochodów- wpływ dotacji na realizację zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz zwiększenie planu - wpływ dochodów od dłużników alimentacyjnych.

Dz.853- zwiększenie planu dotacji na realizację projektu z udziałem środków z POKL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".

Dz.900- zwiększenie planu dochodów z tytułu wpłat na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków.

Plan wydatków:

Dz.600- zwiększenie planu wydatków na remonty dróg gminnych.

Dz.700- zwiększenie planu na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych oraz podziałem działek.

Dz.754- wprowadzenie środków pozyskanych od Marszałka Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej.

Dz.801 - zwiększenie planu wydatków na realizację projektu z udziałem środków z POKL "Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych".

Dz.852- zwiększenie planu wydatków na realizację zadania zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przesunięcia między paragrafami wydatków.

Dz.854- zwiększenie planu wydatków na stypendia naukowe dla uczniów.

Dz. 900- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów oraz usług pozostałych w Dz. Gospodarka komunalna oraz przesunięcia między paragrafami.

Dz.926- zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i usług pozostałych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-23
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe