reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Rozstrzygnięcie nadzorcze nr NK-II.4131.72.2013.DM Wojewody Podlaskiego

z dnia 23 lipca 2013r.

stwierdzające nieważność części uchwały Nr 139/XXIX/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątnicy

Na podstawie art. 91 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j.).

stwierdzam nieważność

§ 18 w części: "Rada Gminy, za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej, oraz" uchwałyNr 139/XXIX/2013 Rady Gminy Piątnica z dnia 19 czerwca 2013 r. w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątnicy.

U Z A S A D N I E N I E

W dniu 19 czerwca 2013 r. Rada Gminy Piątnica podjęła uchwałęNr 139/XXIX/2013 w sprawie nadania statutu Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątnicy, która w dniu 24 czerwca 2013 r. wpłynęła do organu nadzoru.

Przeprowadzona analiza wykazała, iż część postanowień niniejszej uchwały podjętych zostało z istotnym naruszeniem prawa, w związku z czym w dniu 16 lipca 2013 r. wszczęte zostało postępowanie nadzorcze w sprawie stwierdzenia ich nieważności.

Rada Gminy Piątnica mocą postanowień badanej uchwały nadała statut Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Piątnicy, stanowiąc w § 18, iż nadzór nad gospodarką finansową niniejszej samorządowej instytucji kultury sprawuje Rada Gminy za pośrednictwem Komisji Rewizyjnej.

W ocenie organu nadzoru przyjęcie przez Radę Gminy Piątnica powyższej regulacji zostało dokonanebez podstawy prawnej, stanowiąc tym samym rażące naruszenie prawa,tj. art. 7 Konstytucji RP, w myśl którego organy władzy publicznej, do których zaliczasię również organy samorządu terytorialnego, działają na podstawie i w granicach prawa. Zasada ta wymaga, aby wszystkie rozstrzygnięcia organów administracji miały swoją podstawę prawną. Tymczasem objęta niniejszym rozstrzygnięciem nadzorczym uchwała Rady Gminy Piątnica, nie zawiera podstawy prawnej upoważniającej do nadania jej takiej treści.

Należy jednocześnie zauważyć, iż zgodnie z art. 18a ust. 1 i ust. 4 zdanie 1 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 t.j.) komisję rewizyjną powołuje się w celu kontrolowania działalności wójta gminy oraz gminnych jednostek organizacyjnych, jak również wykonywania innych zadań kontrolnych zleconych przez radę gminy. Oprócz zadań kontrolnych ustawa o samorządzie gminnym nakładana komisję rewizyjną także pewne zadania o charakterze opiniodawczo-wnioskowym, lecz stwierdzić należy, iż komisja rewizyjna nie ma uprawnień nadzorczych.

Ponadto, podkreślić należy, iż instytucje kultury rozpoczynają działalność z datą wpisu do rejestru. Rejestr, zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy z dnia 25 października 1991 r.o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r., poz. 406) prowadzony jest przez organizatora, czyli daną jednostkę samorządu terytorialnego.Z momentem wpisu do rejestru instytucja kultury uzyskuje odrębną od organizatora osobowość prawną, czego konsekwencją jest samodzielność zarządzania i gospodarowania. Zgodnie natomiast z zasadą odrębnej podmiotowości prawnej jednostek samorządu terytorialnego i powoływanych przez nie do życia instytucji kultury ustawodawca bardzo konsekwentnie rozdziela odpowiedzialność obu podmiotów. Samodzielność instytucji kultury wyraża również art. 14 ust. 2 ww. ustawy, w świetle, którego organizator nie odpowiada
za zobowiązania instytucji kultury. Z tego też powodu nie można uznać, by dopuszczalne było przypisanie komisji rewizyjnej Rady Gminy Piątnica nadzoru nad gospodarką finansową gminnego ośrodka kultury .

W świetle powyższego, na uwagę zasługuje również pogląd wyrażony w uzasadnieniudo wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Kielcach z dnia 26 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/Ke 371/10, zgodnie z którym "przepis art. 18a ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym określający kompetencje rady w zakresie podmiotów podlegających kontroli stanowi uzupełnienie przepisu art. 18 u.s.g. ustalającego zakres i przedmiot kompetencji rady gminy. Trzeba wskazać, że przy interpretacji powołanych przepisów należy kierować
się naczelną zasadą prawa administracyjnego jaką jest zakaz domniemania kompetencji.
Z zasady tej wynika, że normy kompetencyjne powinny być interpretowane w sposób ścisły
i literalny, bez możliwości stosowania rozszerzającej wykładni przepisów kompetencyjnych oraz wyprowadzania kompetencji w drodze analogi".

Zdaniem organu nadzoru brak upoważnienia organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do podjęciauchwały w przedmiotowym zakresie oznacza, że dana uchwałapodjętazostałabezpodstawyprawnej. "Według poglądów literatury przedmiotu oraz ustalonego orzecznictwa sądów administracyjnych, istotnym naruszeniem prawa jest naruszenie przez organ gminy podejmujący uchwałę przepisów o właściwości, podjęcie takiego aktu bezpodstawyprawnej czy wadliwe zastosowanie normy prawnej będącej podstawą prawną podjęcia aktu" (vide: wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegow Gorzowie Wielkopolskim z dnia 25 sierpnia 2010 r., sygn. akt II SA/Go 498/10).

W świetle dokonanych w odniesieniu do badanej uchwały ustaleń, stwierdzenie jej nieważności jest we wskazanym wyżej zakresie jest w pełni uzasadnione.

Na niniejsze rozstrzygnięcie służy Gminie prawo wniesienia skargido Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Białymstoku, za pośrednictwem Wojewody Podlaskiego, w terminie 30 dni od daty jego doręczenia.

z up. Wojewody Podlaskiego
Zastępca Dyrektora Wydziału Nadzoru i Kontroli


Aneta Kuberska

Otrzymuje:

Rada Gminy Piątnica

reklama
reklama

POLECANE

reklama

Moduł partnerski

reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Kancelaria Adwokacka AKS

Kancelaria zajmuje się prowadzeniem spraw zarówno klientów indywidualnych, jak i korporacyjnych

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama