Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XLVIII/532/13 Rady Miasta Białystok

z dnia 25 czerwca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 211, art.212, art.214, art.215, art. 222, art.235, art.236, art.237, art.258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96 poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) oraz art. 85 ustawy z dnia 13 października 1998r. Przepisy wprowadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz.U. Nr 133, poz.872 i Nr 162, poz.1126, z 2000 r. Nr 6, poz. 70, Nr 12, poz.136, Nr 17, poz.228, Nr 19, poz. 239, Nr 95, poz. 1041 i Nr 122, poz.1312, z 2001r. Nr 45, poz.497, Nr 100, poz.1084, Nr 111, poz.1194 i Nr 145, poz.1623 oraz z 2009r. Nr 31, poz. 206) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu Miasta w wysokości 1.588.017.796 zł, w tym dochody bieżące - 1.182.766.378 zł i dochody majątkowe - 405.251.418 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) dochody budżetu gminy w wysokości 1.101.939.262 zł,

2) dochody budżetu powiatu w wysokości 486.078.534 zł.

§ 2. Ustala się:

1) wydatki budżetu Miasta w wysokości 1.678.353.837 zł, w tym wydatki bieżące - 1.163.040.716 zł i wydatki majątkowe - 515.313.121 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

a) wydatki budżetu gminy w wysokości 1.069.089.685 zł,

b) wydatki budżetu powiatu w wysokości 609.264.152 zł.

2) limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013, zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały,

3) wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w wysokości 203.941.784 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala sie przychody budżetu w wysokości 204.139.256 zł, rozchody w wysokości 113.803.215 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych: przychody - 25.167.351 zł, koszty - 25.046.383 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych: dochody - 27.995.324 zł, wydatki - 27.995.324 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 6. Ustala się:

1) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w wysokości 43.477.947 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 22.497.989 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 16.191.099 zł,

c) dotacje przedmiotowe - w wysokości 4.788.859 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały,

2) dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 67.101.309 zł, w tym:

a) dotacje celowe - w wysokości 22.256.857 zł,

b) dotacje podmiotowe - w wysokości 44.844.452 zł, zgodnie z Załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 7. W uchwale Nr XXXVII/434/12 Rady Miasta Białystok z dnia 17 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu Miasta Białegostoku na 2013 r. (Dz.Urz.Woj. Podlaskiego z 2013 r. poz. 657, poz. 1438, poz. 2050 i poz. 2452) wprowadza się następujące zmiany:

- w § 9 pkt 3 i 4 otrzymują brzmienie:

spłatę wczesniej zaciągniętych zobowiązań z ztytułu zaciągnietych pożyczek i kredytów oraz wykup papierów wartościowych (obligacji) - w kwocie 92.536.137 zł,".

na finansowanie wydatków na inwestycje i zakupy inwestycyjne w ramach WPF - w kwocie 153.690.159 zł.".

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Białegostoku.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Włodzimierz Leszek Kusak


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/532/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Plan dochodów na 2013 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLVIII/532/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Plan wydatków na 2013 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVIII/532/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Limity wydatków na zadania inwestycyjne w 2013 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVIII/532/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik4.pdf

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 r.


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XLVIII/532/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik5.pdf

Przychody i rozchody budżetu w 2013 r.


Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/532/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik6.pdf

Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2013 rok


Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XLVIII/532/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik7.pdf

Plan przychodów i wydatków dla wyodrębnionego rachunku dochodów oświatowych jednostek budżetowych na rok 2013


Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XLVIII/532/13
Rady Miasta Białystok
z dnia 25 czerwca 2013 r.
Zalacznik8.pdf

Dotacje na zadania własne Miasta realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych na 2013 r.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe