Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 180.2013 Wójta Gminy Szudziałowo

z dnia 28 czerwca 2013r.

w sprawie zmian budżetu gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 i 1241 , z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238 poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185 poz. 1092, Nr 201 poz. 1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707, z 2012 r. poz. 1456, 1530, 1548), w związku z § 9 ust. 3 Uchwały Nr XIX.131.2012 Rady Gminy Szudziałowo z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie budżetu gminy na 2013 rok - zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Dokonać zwiększenia dochodów budżetowych o kwotę -191,02 zł

2. Dokonać zwiększenia wydatków budżetowych o kwotę -27.747,02

3. Dokonać zmniejszenia wydatków budżetowych o kwotę -23.556 zł

4. Dokonać zmniejszenia rezerwy ogólnej Dz. 758 rozdz. 75818 § 4810 o kwotę -4.000 zł

5. Powyższych zmian budżetu dokonano zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 wraz z uzasadnieniem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1. Budżet po dokonaniu zmian wynosi:

1) Plan dochodów ogółem -10.519.972,13 zł

- z tego: bieżące 9.842.496,13 zł, majątkowe 677.476 zł

2) Plan wydatków ogółem -9.801.972,13 zł

- z tego: bieżące 8.715.750,13 zł, majątkowe 1.086.222 zł

2. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 718.000 zł przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT


Mariusz Czaban


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 180.2013
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Dochody


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 180.2013
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

Wydatki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 180.2013
Wójta Gminy Szudziałowo
z dnia 28 czerwca 2013 r.
Zalacznik3.pdf

Uzasadnienie

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-26
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe