Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Porozumienie nr 3/2013 Prezydenta Miasta Białegostoku

z dnia 2 lipca 2013r.

w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez Gminę Juchnowiec Kościelny

Tekst pierwotny

zawarte pomiędzyGminą Białystokz siedzibą ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok,
NIP: 542 030 46 37 reprezentowaną przez Prezydenta Miasta Białegostoku Pana Tadeusza Truskolaskiego przy kontrasygnacie Stanisławy Kozłowskiej - Skarbnika Miasta, zwaną w dalszej treści porozumienia "Przejmującym", aGminą Juchnowiec Kościelnyz siedzibą w Juchnowcu Kościelnym ul. Lipowa 10, 16-061 Juchnowiec Kościelny NIP: 966 18 13 207 reprezentowaną przez Wójta Gminy Juchnowiec Kościelny Pana Krzysztofa Marcinowicza przy kontrasygnacie Pani Anny Jakuć - Skarbnika Gminy zwaną w dalszej treści porozumienia "Przekazującym".

§ 1. Zgodnie z § 2 uchwały Nr XIII/126/03 Rady Miasta Białystok z dnia 29 września 2003 r. w sprawie przyjęcia do prowadzenia przez Gminę Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania powierzonych przez zainteresowane gminy (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 106, poz. 1950) oraz zgodnie z uchwałą
Nr XXXIII/235/09 Rady Gminy Juchnowiec Kościelny z dnia 23 czerwca 2009 r. w sprawie powierzenia przez Gminę Juchnowiec Kościelny Gminie Białystok zadań publicznych w zakresie oświaty i wychowania, Przekazujący powierza Przejmującemu począwszy od dnia1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.realizację zadań związanych z wychowaniem i opieką w przedszkolach samorządowych ogólnodostępnych,
w rozumieniu art. 2 pkt 1 ustawy o systemie oświaty, w tym w punkcie przedszkolnym oraz oddziałach przedszkolnych ogólnodostępnych w szkołach podstawowych Miasta Białegostoku dla dzieci w wieku przedszkolnym, których rodzice lub prawni opiekunowie zamieszkują na terenie Gminy Juchnowiec Kościelny.

§ 2. Zadania określone w § 1 porozumienia realizowane będą przez przedszkola samorządowe, punkt przedszkolny oraz oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych Miasta Białegostoku, dla których organem prowadzącym jest Miasto Białystok, wg wyboru rodziców w miarę posiadanych miejsc. Realizacja zadań określonych w § 1 wymaga przedłożenia przez rodziców lub prawnych opiekunów pozytywnej opinii Przekazującego.

§ 3. 1. Na realizację powierzonych zadań Przekazujący zobowiązuje się przekazaćdo 30 dnia każdego miesiącana konto Przejmującego tj. Urzędu Miejskiego w Białymstoku ul. Słonimska 1, nr konta: Bank PEKAO SA Oddział w Białymstoku, ul. Rynek Kościuszki 7, 15-950 Białystok, 73 1240 5211 1111 0010 3442 2897:

1) kwotę 697 zł miesięcznie za pierwsze dziecko z rodziny, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,

2) kwotę 697 zł miesięcznie powiększoną o kwotę stanowiącą 2% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) za drugie dziecko uczęszczające do przedszkola z tej samej rodziny, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,

3) kwotę 697 zł miesięcznie powiększoną o kwotę stanowiącą 14% aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200 poz. 1679 ze zm.) za trzecie i kolejne dziecko uczęszczające do przedszkola z tej samej rodziny, korzystające ze świadczeń realizowanych w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej,

4) kwotę 411 zł miesięcznie za każde dziecko korzystające ze świadczeń tylko w czasie realizacji podstawy programowej, tj. przez 5 godzin dziennie, w czasie określonym przez dyrektora przedszkola i punktu przedszkolnego dla każdego oddziału w ramowym rozkładzie dnia,

5) kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy opłatą wnoszoną przez rodziców określoną w § 3 ust.5 uchwały
Nr XIII/105/11 Rady Miasta Białystok z dnia 20 czerwca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola prowadzone przez Gminę Białystok, a opłatą określoną w § 3 ust.2 tej uchwały.

6) kwotę stanowiącą odpis z tytułu nieobecności dziecka w przedszkolu, oddziale przedszkolnym ogólnodostępnym prowadzonym przez szkołę podstawową w miesiącu poprzedzającym miesiąc, za który Przekazujący jest obciążony kosztami.

2. Kwoty, o których mowa w ust. 1 podlegają zaokrągleniu do pełnych złotych zgodnie z zasadami obowiązującymi w rachunkowości.

3. Przejmujący zobowiązuje się informować Przekazującego w okresach miesięcznychdo 15 dnia każdego miesiącao ilości dzieci uczęszczających do przedszkoli według kwot określonych w ust.1, co będzie stanowiło podstawę do wyliczenia należnej Przejmującemu kwoty.

§ 4. Nie przekazanie w terminie kwot, o których mowa w § 3 ust. 1, spowoduje naliczenie odsetek w wysokości ustawowej.

§ 5. 1. Zmiana zapisów uchwały Rady Miasta Białystok w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Białystok będzie stanowiła podstawę do wprowadzenia zmian w treści niniejszego Porozumienia.

2. Brak zgody Przekazującego na wprowadzenie zmian, o których mowa w ust. 1 będzie skutkował wygaśnięciem porozumienia.

§ 6. W sprawach nie uregulowanych niniejszym porozumieniem mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 7. Porozumienie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia1 września 2013 r. do dnia 31 sierpnia 2014 r.

§ 8. Porozumienie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

§ 9. Wykonanie postanowień § 8 powierza się Przekazującemu.

§ 10. Porozumienie zostało sporządzone w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z których jeden otrzymuje Gmina Białystok, a dwa Gmina Juchnowiec Kościelny.

Prezydent Miasta


Tadeusz Truskolaski


Skarbnik Miasta


Stanisława Kozłowska

Wójt Gminy


Krzysztof Marcinowicz


Skarbnik Gminy


Anna Jakuć

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-07-29
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe