reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXXVIII/292/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie

z dnia 25 lipca 2013r.

w sprawie zmian do budżetu gminy na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2013 r. Dz.U. poz.594, zm.: Dz.U. poz. 645) art. 121, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578; z 2011r. Nr 171, poz. 1016, Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 235, art. 236, art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726,z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707: z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) Rada Miejska w Wasilkowie uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków polegających na tym, że:

1. Zwiększa się i zmniejsza się plan wydatków o kwotę 10.000,-

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Zmienia się załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXVI/274/13 Rady Miejskiej w Wasilkowie z dnia 23 maja 2013r., w zakresie:

- aktualizuje się dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku, zgodnie z załącznikiem nr 4,

1) Dotacje udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w 2013 roku po zmianach stanowi załącznik Nr 2,

§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 37.450.802 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 34.999.190 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 2.451.612 zł,

2. Plan wydatków ogółem 40.954.691 zł, z tego:

- wydatki bieżące w wysokości 35.484.848 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 5.469.843 zł.

§ 4. Deficyt budżetu gminy w wysokości 3.503.889 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w wysokości 2.123.089 zł,

- wpływów ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w kwocie - 1.380.800 zł .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wasilkowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Jarosław Aleksander Zalejski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/292/13
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 lipca 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Gminy na 2013 rok

Klasyfikacja

Zwiększenie wydatków

Zmniejszenie wydatków

Objaśnienia paragrafów

Rodzaj zadania

Dział

Rozdział

§

750

75075

4300

10.000

Zwiększenie wydatków z przeznaczeniem na ogłoszenie konkursu z dziedziny upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków, a zmniejszenie na promocji gminy.

własne

926

92605

2820

10.000

OGÓŁEM
w tym:

10.000

10.000

×

×

-bieżące

10.000

10.000

-majątkowe


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVIII/292/13
Rady Miejskiej w Wasilkowie
z dnia 25 lipca 2013 r.

DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2013 ROKU

DOTACJE

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

Lp

Nazwa zadania lub podmiot

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1

Zakład Gospodarki Komunalnej

141 075

219 509

1

Świadczenie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych, w miejscu zamieszkania (z wyłączeniem usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi) przyznanych decyzjami przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Wasilkowie.

390 000

2

Miasto Białystok

488 000

2

Zapewnienie prawidłowego wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej pozostającej w szczególnie trudnej sytuacji rodzinnej, w której występują problemy alkoholowe

10 000

3

Miejski Ośrodek Animacji Kultury

640 000

3

Realizacja programów profilaktycznych w zakresie organizacji czasu wolnego dzieci i młodzieży, stanowiących alternatywę wobec używania narkotyków i alkoholu

10 000

4

Miejska Biblioteka Publiczna

446 000

4

Upowszechnianie kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży poprzez prowadzenie zajęć w różnych dyscyplinach sportu jako alternatywa wobec używania narkotyków i alkoholu

19 000

5

Powiat Białostocki

20 000

5

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży oraz dorosłych mieszkańców Gminy Wasilków

97 000

6

Gmina Supraśl

10 000

6

Gimnazjum w Wasilkowie prowadzone przez Stowarzyszenie Wspierania Edukacji i Rynku Pracy

315 000

7

Domowe Przedszkole Bis

260 000

8

Niepubliczne Przedszkole MONTESSORI

260 000

9

Niepubliczny Żłobek "WESOŁE ROBACZKI"

180 000

RAZEM

659 075

1 086 000

219 509

RAZEM

526 000

1 015 000

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Paulina Kosior

Prawnik, absolwentka Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania.

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama