Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIX/420/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach

z dnia 26 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i poz. 645) i art. 5 ust. 5 i art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206, z 2012 r. poz. 941 i poz. 979, z 2013 r. poz. 827) oraz § 6 ust. 1 pkt 8 załącznika nr 1 do uchwały XXXVI/375/2013 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 24 kwietnia 2013 r. w sprawie przyjęcia w Mieście Suwałki Programu "Suwalska RODZINA PLUS", uchwala się co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VIII/49/2011 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 30 marca 2011 r. w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne prowadzone przez Miasto Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2011 r. Nr 114, poz. 1288) wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 3 i ust. 4 w brzmieniu:

ust. 3 - Na wniosek rodziców opłata, o której mowa w ust. 1 ulegnie zmniejszeniu 50% w przypadku, gdy dziecko pochodzi z rodziny wielodzietnej, tj. rodziny zamieszkałej pod wspólnym adresem na terenie Miasta Suwałk, w tym rodziny zastępczej i rodzinnego domu dziecka, składającą się z rodziców/rodzica, posiadających na utrzymaniu troje i więcej dzieci w wieku do ukończenia 18 roku życia lub do ukończenia 26 roku życia w przypadku, gdy dziecko uczy się lub studiuje, zaś w przypadku osób niepełnosprawnych pozostających pod opieką rodzica - bez ograniczenia wieku.".

ust. 4 - Podstawą udzielenia ulgi, o której mowa w ust. 3 jest przedłożenie dyrektorowi przedszkola do wglądu Karty "Suwalskiej Rodziny Plus".".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Suwałk.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2013 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Suwałkach


Andrzej Paweł Chuchnowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-02
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe