Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/184/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 594) oraz art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Bielsk Podlaski, zwanej dalej "deklaracją" określony w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze wzorem określonym w uchwale, o której mowa w § 4 niniejszej uchwały, nie są zobowiązani do składania deklaracji według wzoru przyjętego niniejszą uchwałą, chyba że podana w złożonej uprzednio deklaracji liczba osób zamieszkałych na nieruchomości stanowi więcej niż jedno gospodarstwo domowe. W takim wypadku właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji w terminie do dnia 31 października 2013 roku.

2. Właściciele nieruchomości, na których w dniu wejścia w życie niniejszej uchwały nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są złożyć do Urzędu Gminy Bielsk Podlaski deklarację, o której mowa w § 1, w terminie 14-stu dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca.

3. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację w terminie 14-stu dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.

§ 3. Określa się warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej:

1) wypełniony formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi można przesłać w formie elektronicznej z wykorzystaniem interfejsu dostępnego poprzez System Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej - ePUAP dostępnym pod adresem:http://epuap.gov.pl ;

2) wypełniony formularz deklaracji musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomącą ważnego kwalifikowanego certyfikatu w rozumieniu ustawy z dnia 18 września 2001 roku o podpisie elektronicznym (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 262) lub z wykorzystaniem podpisu potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (j.t. Dz. U. z 2013r., poz. 235);

3) formularz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostanie udostępniony na platformie ePUAP po zweryfikowaniu i zatwierdzeniu szablonu deklaracji w formie XML przez Centralne Repozytorium Dokumentów w Warszawie.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXIV/137/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz. 744)

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bielsk Podlaski.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż od dnia 01 października 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Walenty Gałuszewski


Załącznik do Uchwały Nr XXIX/184/2013
Rady Gminy Bielsk Podlaski
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik1.doc

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe