Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIX/185/2013 Rady Gminy Bielsk Podlaski

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. 2013., poz. 594) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2012r. poz. 391), uchwala się, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XXIV/140/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi § 2 otrzymuje brzmienie:

Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela zamieszkałej nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Bielsk Podlaski będzie świadczyć następujące usługi:

1) odbieranie następujących rodzajów odpadów komunalnych, bez względu na ich ilość, bezpośrednio od właściciela nieruchomości:

a) selektywnie zbieranych: tworzyw sztucznych, opakowań metalowych, opakowań wielomateriałowych, tekstylii, szkła białego i kolorowego oraz makulatury,

b) zmieszanych,

c) zielonych,

d) popiołu i żużlu,

e) odpadów wielkogabarytowych,

f) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;

2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki w ilościach i o pojemnościach określonych w § 6 ust. 1, 2 uchwały nr XXIII/127/2012 Rady Gminy Bielsk Podlaski z dnia 30 listopada 2012 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bielsk Podlaski (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013r., poz. 34) oraz w worki o pojemnościach określonych w § 6 ust. 3 i ilościach określonych w § 4 ust. 1 w/w uchwały.".

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, nie wcześniej jednak niż od dnia 01 października 2013 roku.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Walenty Gałuszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe