Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXI/134/13 Rady Gminy Giby

z dnia 20 czerwca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Giby na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz.1591 z późn.zm.) oraz art.211 ustawy z 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn. zmianami) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1. Dokonanie zmian w planie dochodów i wydatków budżetowych:

1) zwiększyć plan dochodów o kwotę: - 292 417 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1

2) zwiększyć plan wydatków o kwotę: - 314 881 zł zmniejszyć plan wydatków o kwotę: - 22 464 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2

§ 2. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi: Plan dochodów budżetowych - 12 600 551 w tym: bieżące - 9 840 535 majątkowe - 2 760 016 Plan wydatków budżetowych - 12 040 741 w tym: bieżące - 9 376 561 majątkowe - 2 664 180

2. Nadwyżkę budżetu w wysokości 559 810 zł przeznacza się na planowaną spłatę rat kredytów i pożyczek.

§ 3. Ustala się wydatki na zadania inwestycyjne w 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w 2013 roku zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Objaśnienia do dokonanych zmian stanowi załącznik Nr 5.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Cezary Jan Czarniewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/134/13
Rady Gminy Giby
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Dochody

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

700

Gospodarka mieszkaniowa

310 300,00

4 000,00

314 300,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

310 300,00

4 000,00

314 300,00

0830

Wpływy z usług

1 000,00

4 000,00

5 000,00

750

Administracja publiczna

234 411,00

50 300,00

284 711,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

218 361,00

50 300,00

268 661,00

0920

Pozostałe odsetki

0,00

300,00

300,00

0970

Wpływy z różnych dochodów

90 000,00

50 000,00

140 000,00

756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

3 155 937,00

520,00

3 156 457,00

75615

Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

1 019 302,00

520,00

1 019 822,00

0320

Podatek rolny

100,00

20,00

120,00

0910

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat

300,00

500,00

800,00

801

Oświata i wychowanie

216 572,00

1 001,00

217 573,00

80110

Gimnazja

0,00

1 001,00

1 001,00

0960

Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej

0,00

1 001,00

1 001,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

145 000,00

36 596,00

181 596,00

90002

Gospodarka odpadami

140 000,00

36 596,00

176 596,00

2440

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych

0,00

36 596,00

36 596,00

926

Kultura fizyczna

2 397 046,00

200 000,00

2 597 046,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

2 397 046,00

200 000,00

2 597 046,00

6260

Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych

400 000,00

200 000,00

600 000,00

Dochody bieżące stanowi kwota - 9 840 535 zł, w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 657 603 zł

Dochody majątkowe stanowi kwota: 2 560 016 zł, w tym:

1) dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 1 930 016 zł

2) dochody ze sprzedaży majątku - 230 000 zł


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/134/13
Rady Gminy Giby
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wydatki

Rodzaj: Własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

600

Transport i łączność

50 000,00

15 000,00

65 000,00

60016

Drogi publiczne gminne

50 000,00

15 000,00

65 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

10 000,00

15 000,00

25 000,00

700

Gospodarka mieszkaniowa

82 396,00

7 000,00

89 396,00

70005

Gospodarka gruntami i nieruchomościami

82 396,00

7 000,00

89 396,00

4300

Zakup usług pozostałych

5 336,00

7 000,00

12 336,00

750

Administracja publiczna

1 557 798,00

55 640,00

1 613 438,00

75011

Urzędy wojewódzkie

64 362,00

300,00

64 662,00

4410

Podróże służbowe krajowe

500,00

300,00

800,00

75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

46 000,00

500,00

46 500,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

1 000,00

500,00

1 500,00

75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

1 401 786,00

54 840,00

1 456 626,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

700 000,00

45 000,00

745 000,00

4110

Składki na ubezpieczenia społeczne

128 183,00

8 840,00

137 023,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

18 365,00

1 000,00

19 365,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

15 000,00

0,00

15 000,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

0,00

1 000,00

1 000,00

4300

Zakup usług pozostałych

15 000,00

- 1 000,00

14 000,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

66 980,00

0,00

66 980,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

66 980,00

0,00

66 980,00

4260

Zakup energii

7 000,00

- 3 000,00

4 000,00

4430

Różne opłaty i składki

6 050,00

3 000,00

9 050,00

801

Oświata i wychowanie

3 529 535,00

161 001,00

3 690 536,00

80101

Szkoły podstawowe

1 767 089,00

130 000,00

1 897 089,00

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

0,00

130 000,00

130 000,00

80110

Gimnazja

1 043 159,00

1 001,00

1 044 160,00

4300

Zakup usług pozostałych

10 000,00

1 001,00

11 001,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

315 883,00

30 000,00

345 883,00

4300

Zakup usług pozostałych

45 217,00

30 000,00

75 217,00

851

Ochrona zdrowia

40 000,00

0,00

40 000,00

85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi

38 000,00

0,00

38 000,00

3020

Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń

0,00

500,00

500,00

4300

Zakup usług pozostałych

20 000,00

- 500,00

19 500,00

852

Pomoc społeczna

531 492,00

- 2 964,00

528 528,00

85215

Dodatki mieszkaniowe

10 000,00

- 2 964,00

7 036,00

3110

Świadczenia społeczne

10 000,00

- 2 964,00

7 036,00

854

Edukacyjna opieka wychowawcza

58 410,00

14 604,00

73 014,00

85415

Pomoc materialna dla uczniów

58 410,00

14 604,00

73 014,00

3240

Stypendia dla uczniów

58 410,00

14 604,00

73 014,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

721 818,00

- 13 500,00

708 318,00

90002

Gospodarka odpadami

500 000,00

- 15 000,00

485 000,00

4010

Wynagrodzenia osobowe pracowników

20 000,00

- 15 000,00

5 000,00

90095

Pozostała działalność

136 818,00

1 500,00

138 318,00

4300

Zakup usług pozostałych

1 000,00

1 500,00

2 500,00

926

Kultura fizyczna

2 508 980,00

55 636,00

2 564 616,00

92604

Instytucje kultury fizycznej

2 474 380,00

55 636,00

2 530 016,00

6059

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

544 364,00

55 636,00

600 000,00

Razem:

10 215 946,00

292 417,00

10 508 363,00

Wydatki bieżące stanowi kwota: 9 376 561 zł, w tym:

1) wydatki jednostek budżetowych: 6 238 222 zł

2) wynagrodzenie i składki od nich naliczane: 3 958 180 zł

3) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 1 503 126 zł

4) dotacje na zadania bieżące - 260 269 zł

5) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 866 059 zł

6) wydatki na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 662 011 zł

7) wydatki na obsługę długu - 350 000 zł

Wydatki majątkowe stanowi kwota: 2 664 180 zł, w tym:

1) na programy z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 2 530 016 zł


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/134/13
Rady Gminy Giby
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 roku

w zł

L.p.

Dział

Rozdział

Paragraf

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Dotychczas poniesione wydatki na inwestycje

Źródła finansowania inwestycji

Rok budżetowy 2013

Dochody własne jst

Kredyty i pożyczki

Środki pochodzące z innych źródeł

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

926

92604

6057

6059

Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski płn.-wsch. poprzez budowę hali wdowiskowo-sportowej w Gibach

5 122 932

83 936

2 530 016

600 000

1 930 016

2.

700

70005

6050

Przystosowanie lokalu Nr 7 przy ul.Wojska Polskiego w Sejnach na cele mieszkaniowe

4 164

4 164

4 164

3.

801

80101

6050

Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Gibach

2 148 298

2 018 298

130 000

130 000

OGÓŁEM

7 275 394

2 102 234

2 664 180

134 164

600 000

1 930 016


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXI/134/13
Rady Gminy Giby
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

Lp.

Projekt

Kategoria interwencji funduszy strukturalnych

Klasyfikacja (dział, rozdział,
paragraf)

Wydatki
w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu)
(6+7)

w tym:

Środki
z budżetu krajowego

Środki
z budżetu UE

1

2

3

4

5

6

7

1

x

6 329 327,00

1 648 879,00

4 680 448,00

Wydatki bieżące razem:

1 206 395,00

140 853,00

1 065 542,00

w tym w 2013 r.

662 011,00

81 979,00

580 032,00

1.1

Program:

Program Kapitał Ludzki

Priorytet:

V. Dobre rządzenie

Działanie:

5.2. Wzmocnienie potencjału administracji samorządowej

Nazwa projektu:

"Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst"

Razem wydatki:

75075095

31 300,00

4 691,00

26 609,00

z tego: 2012 r.

3 913,00

587,00

3 326,00

z tego: 2013 r.

15 650,00

2 344,00

13 306,00

z tego: 2014 r.

11 737,00

1 760,00

9 977,00

1.2

Program:

Program Operacyjny Kapitał Ludzki

Priorytet:

III. Wysoka jakość systemu oświaty

Działanie:

3.3 Poprawa Jakości kształcenia

Nazwa projektu:

Mały Archimedes

Razem wydatki:

80180195

164 260,00

24 639,00

139 621,00

z tego: 2010 r.

63 460,00

9 519,00

53 941,00

z tego: 2011 r.

59 160,00

8 874,00

50 286,00

z tego: 2012 r.

26 020,00

3 903,00

22 117,00

z tego 2013r.

15 620,00

2 343,00

13 277,00

1.3

Program:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013

Priorytet:

IV. Społeczeństwo informacyjne

Działanie:

4.1. Rozbudowa posiadanych i wprowadzenie nowych elektronicznych usług publicznych

Nazwa projektu:

"Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego-część II,administracja samorządowa"

Razem wydatki:

75075023

151 013,00

22 652,00

128 361,00

z tego: 2011r.

0,00

0,00

0,00

z tego: 2012r.

0,00

0,00

0,00

z tego: 2013 r.

151 013,00

22 652,00

128 361,00

1.4

Program:

Program Współpracy Transgranicznej Litwa-Polska

Priorytet:

1. Wzrost konkurencyjności i produktywności regionu transgranicznego

Działanie:

1.1. Modernizacja małej infrastruktury ekonomicznej

Nazwa projektu:

"Planowanie przestrzenne-rozwój ekotransportu"

Razem wydatki:

71071004

360 248,00

54 037,00

306 211,00

z tego: 2012r.

44 256,00

6 639,00

37 617,00

z tego: 2013r.

270 576,00

40 586,00

229 990,00

z tego: 2014 r.

45 416,00

6 812,00

38 604,00

1.5

Program:

Program Kapitał Ludzki

Priorytet:

IX. Rozwój Wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie:

9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Nazwa projektu:

"Małe przedszkole-wielka sprawa"

Razem wydatki:

80180104

484 340,00

34 832,00

449 508,00

z tego: 2012r.

257 942,00

19 598,00

238 344,00

z tego: 2013r.

209 152,00

14 052,00

195 100,00

z tego: 2014 r.

17 246,00

1 182,00

16 064,00

2.

Wydatki majątkowe razem:

5 122 932,00

1 508 028,00

3 614 904,00

w tym w 2013 r.

2 530 016,00

600 000,00

1 930 016,00

2.1

Program:

Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Priorytet:

III. Rozwój turystyki i kultury

Działanie:

3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

Nazwa projektu:

Rozwój turystyki aktywnej na terenie Polski północno-wschodniej poprzez budowę hali widowiskowo-sportowej w Gibach

Razem wydatki:

92692604

5 122 932,00

1 508 028,00

3 614 904,00

z tego: 2013 r.

2 530 016,00

600 000,00

1 930 016,00

z tego:2014r.

2 592 916,00

908 028,00

1 684 888,00


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/134/13
Rady Gminy Giby
z dnia 20 czerwca 2013 r.

Objaśnienia

do § 1 ust.1

1. Zwiększono plan dochodów budżetowych o kwotę: 292 417 zł

1 001 zł - darowizna otrzymana na podstawie umowy współpracy pomiędzy Centrum Edukacyjnym w Varenie, a Gimnazjum w Gibach

36 596 zł - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Białymstoku na usunięcie azbestu na terenie Gminy Giby

50 000 zł - refundacja z Powiatowego Urzędu Pracy w Sejnach w związku z zatrudnieniem pracowników na robotach publicznych

200 000 zł - dotacja celowa z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na finansowanie budowy hali sportowej w Gibach

4 000 zł - wpływy z usług w gospodarce mieszkaniowej

300 zł - kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym urzędu

20 zł - podatek rolny od osób prawnych

500 zł - odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat lokalnych od osób prawnych

do § 1 ust.2

1. Zwiększono plan wydatków budżetowych o kwotę: 314 881 zł

15 000 zł - zakup materiałów związanych z utrzymaniem dróg gminnych

7 000 zł - usługi związane z gospodarką mieszkaniową

300 zł - delegacje w administracji publicznej

500 zł - zakup materiałów związanych z obsługą Rady Gminy

1 000 zł - zakup materiałów związanych z promocją gminy

3 000 zł - różne opłaty i składki związane z funkcjonowaniem OSP na terenie gminy

30 000 zł - usługi związane z dowożeniem uczniów

14 604 zł - stypendia dla uczniów

130 000 zł - wydatki inwestycyjne na rozbudowę Szkoły Podstawowej w Gibach

1 001 zł - usługi związane z wyjazdem uczniów Gimnazjum w Gibach na Litwę

1 500 zł - usługi związane z gospodarką komunalną

500 zł - wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

55 636 zł - wydatki inwestycyjne na budowę hali sportowej w Gibach

54 840 zł - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych na robotach publicznych

1. Zmniejszono plan wydatków budżetowych o kwotę: 22 464 zł

1 000 zł - usługi związane z promocją gminy

3 000 zł - zakup energii do jednostek OSP na terenie gminy

2 964 zł - świadczenia socjalne na wypłatę dodatków mieszkaniowych

500 zł - usługi ujęte w Gminnym Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

15 000 zł - wynagrodzenia osobowe w zakresie gospodarki odpadami

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe