Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 15/2013 Wójta Gminy Klukowo

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) oraz § 11 pkt 2 uchwały Nr XV/93/12 Rady Gminy Klukowo z dnia 20 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2013 zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 1

1) Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 152.492 zł

§ 2. 1 Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych zgodnie z załącznikiem Nr 2

1) Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 152.492 zł

§ 3. Objaśnienia dokonanych zmian w budżecie stanowi załącznik Nr 3

§ 4. 1. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody budżetowe ogółem: 13.448.705 zł w tym:

a) dochody majątkowe 254.729 zł

b) dochody bieżące 13.193.976 zł

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.884.129 zł

- dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

2) Wydatki budżetowe ogółem: 12.959.477 zł w tym:

c) wydatki majątkowe 1.143.866 zł

d) wydatki bieżące 11.815.611 zł

- wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami - 1.884.129 zł

- wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej - 0

- wydatki związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego - 610.712 zł

§ 5. O wprowadzonych powyższych zmianach poinformować Radę Gminy na najbliższej sesji.

§ 6. Zarządzenie podlega przedłożeniu Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w trybie art. 90 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

dochody

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 26 lipca 2013 r.
Zalacznik2.pdf

wydatki


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 15/2013
Wójta Gminy Klukowo
z dnia 26 lipca 2013 r.

OBJAŚNIENIA DO ZARZĄDZENIA W SPRAWIE ZMIAN W BUDŻECIE GMINY NA 2013 ROK

Dokonuje się następujących zmian dochodów i wydatków budżetowych:

- w dz. 852 rozdz.85278 § 2010 zgodnie decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 01 lipca 2013r. zwiększa się dotację celową o kwotę 42 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla osób lub rodzin poszkodowanych w wyniku intensywnych opadów deszczu, które miały miejsce na terenie naszej gminy w czerwcu 2013 roku,

- zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 04 lipca 2013r. zmniejsza się dotację celową w dz. 852 rozdz.85278 § 2010 o kwotę 42 000 zł, a zwiększa się dotację celową w dz. 852 rozdz. 85212 § 2010 o kwotę 42 000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych,

- w dz. 852 rozdz. 85214 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 9.000 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 11 lipca 2013r,

- w dz.852 rozdz.85216 § 2030 zwiększa się dochody o kwotę 2 594 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych zgodnie z decyzją Wojewody Podlaskiego z dnia 15 lipca 2013r,

- w dz. 853 rozdz. 85395 zwiększono dotację w kwocie 98.898 zł na realizację projektu POKL

- " Pomoc osobom objętych pomocą OPS",

- w dz.754rozdz. 75412 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 4000 zł z przeznaczeniem na zakup paliwa dla jednostek OSP z terenu gminy,

-

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4010 zmniejsza się wydatki o kwotę 250 zł w Szkole Podstawowej w Kuczynie z przeznaczeniem na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego,

- w dz. 801 rozdz. 80101 § 4240 zmniejsza się wydatki o kwotę 2276 zł w Szkole Podstawowej w Klukowie z przeznaczeniem na zakup materiałów

- w dz.801 rozdz.80101 § 4370 zmniejsza się wydatki o kwotę 500 zł z przeznaczeniem na opłatę faktur za zakup materiałów w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych,

- w dz.801 rozdz. 80101 § 4410 zmniejsza się wydatki o kwotę 400 zł w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,

- w dz. 801 rozdz. 80103 § 4210 zmniejsza się wydatki o kwotę 1000 zł w Szkole Podstawowej w Wyszonkach Kościelnych a zwiększa w rozdz.80101 § 4170 z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia,

- w dz.801 rozdz. 80110 § 4410 zmniejsza się wydatki w § 4210 o kwotę 500 zł w Publicznym Gimnazjum w Klukowie z przeznaczeniem na opłatę faktury za wykonanie zadań służby BHP,

- w dz. 801 rozdz.80146 § 4410 zmniejsza się wydatki o kwotę 3 400 zł z przeznaczeniem na zakup materiałów szkoleniowych i organizację szkolenia w Szkole Podstawowej w Klukowie i Wyszonkach Kościelnych,

- w dz.854 rozdz. 85401 § 4300 zmniejsza się wydatki o kwotę 1800 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie obozu sportowego.

Wójt Gminy Klukowo


Grzegorz Jerzy Sylwestrzuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe