Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/236/13 Rady Gminy Narew

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Narew

Tekst pierwotny

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz.594) i art. 30 ust. 6 i 6a, art. 49 ust.2 oraz art. 54 ust. 3 i 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz.1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706: z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544; z 2013 r. poz. 675) po uzgodnieniu ze związkami zawodowymi uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym prowadzonym przez Gminę Narew stanowiący załącznik do uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Narew.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/141/09 Rady Gminy Narew z dnia 27 marca 2009 r. w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Narew (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 97, poz. 1082).

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 września 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz


Załącznik do Uchwały Nr XXXII/236/13
Rady Gminy Narew
z dnia 26 lipca 2013 r.

REGULAMIN WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W ZESPOLE SZKOLNO-PRZEDSZKOLNYM PROWADZONYM PRZEZ GMINĘ NAREW

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA WSTĘPNE

§ 1. Regulamin określa:

1) wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków:

a) za wysługę lat,

b) motywacyjnego,

c) funkcyjnego,

d) za warunki pracy,

2) szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw;

3) wysokość i warunki wypłacania nagród ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze;

4) wysokość i zasady przyznawania i wypłacania nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego;

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

1) szkole - należy przez to rozumieć Zespół Szkolno-Przedszkolny dla którego Gmina Narew jest organem prowadzącym,

2) dyrektorze lub wicedyrektorze - należy rozumieć dyrektora lub wicedyrektora jednostki, o której mowa w pkt 1;

3) roku szkolnym - należy przez to rozumieć okres pracy od 1 września danego roku do 31 sierpnia roku następnego;

4) klasie - należy przez to rozumieć oddział lub grupę;

5) uczniu - należy przez to rozumieć także wychowanka;

6) nauczycielu - należy przez to rozumieć również pedagogów, wychowawców i innych pracowników pedagogicznych;

7) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zmianami);

8) rozporządzeniu - należy przez to rozumieć rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. Nr 22, poz.181 ze zmianami).

Rozdział 2.
DODATEK ZA WYSŁUGĘ LAT

§ 3. 1. Wysokość stawek oraz zasady nabywania uprawnień do dodatku za wysługę lat określają przepisy art.33 ust.1 ustawy i § 7 rozporządzenia.

2. Nabycie prawa do dodatku za wysługę lat lub nabycie prawa do dodatku za wysługę lat według wyższej stawki, przysługuje:

1) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło w ciągu miesiąca - począwszy od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel nabył prawo do dodatku lub wyższej stawki dodatku;

2) jeżeli nabycie prawa do dodatku lub jego wyższej stawki nastąpiło od pierwszego dnia miesiąca - z tym dniem.

Rozdział 3.
DODATEK MOTYWACYJNY

§ 4. W ramach środków planowanych w budżecie szkoły, ustala się odpis na dodatki motywacyjne w wysokości 3 % środków na wynagrodzenia nauczycieli.

§ 5. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczycieli oraz okres jego przyznania ustala dyrektor szkoły, a dyrektorowi szkoły Wójt Gminy.

§ 6. Kwota dodatku motywacyjnego nie może być niższa niż 5 % i nie wyższa niż 15 % otrzymywanego wynagrodzenia zasadniczego.

§ 7. 1. Warunkiem przyznania nauczycielowi dodatku motywacyjnego jest uzyskiwanie szczególnych osiągnięć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, a w szczególności:

1) uzyskiwanie przez uczniów dobrych osiągnięć dydaktyczno-wychowawczych potwierdzonych wynikami klasyfikacji lub promocji, efektami egzaminów, albo sukcesami w konkursach przedmiotowych i olimpiadach,

2) rozpoznawanie środowiska wychowawczego uczniów oraz aktywne i efektywne działanie na rzecz uczniów potrzebujących szczególnej opieki,

3) wprowadzanie innowacji pedagogicznych, skutkujących efektami w procesie kształcenia wychowania,

4) zaangażowanie w realizację czynności i zajęć wynikających z zadań statutowych szkoły, ze szczególnym uwzględnieniem zajęć wychowawczych i opiekuńczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów,

5) jakość świadczonej pracy, w tym związanej z dodatkowym zadaniem lub zajęciem, a w szczególności:

a) systematyczne i efektywne przygotowanie się do przydzielonych obowiązków,

b) podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych,

c) wzbogacanie własnego warsztatu pracy,

d) dbałość o estetykę i sprawność powierzonych pomieszczeń, pomocy dydaktycznych i innych urządzeń szkolnych,

e) prawidłowe prowadzenie dokumentacji szkolnej,

f) rzetelne i terminowe wywiązywanie się z poleceń służbowych,

g) przestrzeganie dyscypliny pracy,

2. Zaangażowanie w realizację czynności i zajęć, o których mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 Karty Nauczyciela, a w szczególności:

a) udział w organizowaniu imprez i uroczystości szkolnych, udział w komisjach przedmiotowych i innych,

b) opiekowanie się samorządem uczniowskim lub innymi organizacjami uczniowskimi działającymi na terenie szkoły;

§ 8. Dodatek motywacyjny nauczycielom przyznaje się na czas określony nie krótszy niż kwartał i nie dłuższy niż jeden rok szkolny z wyłączeniem wakacji. Przyznanie dodatku motywacyjnego ma charakter uznaniowy.

Rozdział 4.
DODATEK FUNKCYJNY

§ 9. 1. Nauczycielowi, któremu powierzono stanowisko kierownicze w szkole przyznaje się dodatek funkcyjny w następujących wysokościach:

1) dyrektor szkoły od 600 do 1200 zł

2) wicedyrektor szkoły od 400 do 800 zł

2. Dodatek funkcyjny o których mowa w ust. 1 przysługuje również nauczycielom, którym powierzono obowiązki kierownicze w zastępstwie.

3. Dodatki funkcyjne z pozostałych tytułów, wymienionych w rozporządzeniu ustala się w wysokości:

1) wychowawca klasy - 80 zł;

2) opiekun stażu - 50 zł;

4. Wysokość dodatku dla dyrektora szkoły ustala Wójt Gminy, dla innych uprawnionych nauczycieli dyrektor szkoły.

5. Wysokość dodatku funkcyjnego dyrektora szkoły ustala się uwzględniając wielkość szkoły, liczbę uczniów i oddziałów, złożoność zadań wynikających z zajmowanego stanowiska lub powierzonej funkcji, wyniki pracy szkoły, liczbę stanowisk kierowniczych oraz warunki lokalowe, środowiskowe i społeczne w jakich szkoła funkcjonuje.

§ 10. Prawo do dodatku funkcyjnego powstaje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiło powierzenie stanowiska lub funkcji, a jeżeli powierzenie nastąpiło z pierwszym dniem miesiąca dodatek funkcyjny przysługuje od tego dnia.

§ 11. Dodatki funkcyjne nie przysługują w okresie nieusprawiedliwionej nieobecności w pracy, w okresie urlopu dla poratowania zdrowia, w okresie stanu nieczynnego od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nauczyciel zaprzestał pełnienia obowiązków z innych powodów, a jeżeli zaprzestanie tego pełnienia nastąpiło pierwszego dnia miesiąca od tego dnia.

§ 12. Nauczycielom przedszkoli przysługuje dodatek w wysokości, o którym mowa w § 9 ust. 3 pkt 1 za jeden oddział/grupę niezależnie od liczby oddziałów/grup, w których prowadzą zajęcia.

§ 13. W razie zbiegu tytułów do dwóch lub więcej dodatków funkcyjnych, nauczycielowi przysługują wszystkie dodatki.

Rozdział 5.
DODATEK ZA WARUNKI PRACY

§ 14. 1. Dodatek za trudne oraz uciążliwe warunki pracy przysługuje nauczycielom, którzy wykonują pracę w warunkach określonych szczegółowo w rozporządzeniu.

2. Nauczycielom przysługuje dodatek w wysokości 5 % stawki godzinowej za każdą przepracowaną godzinę, z tytułu pracy w trudnych oraz uciążliwych warunkach.

3. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przyznaje dyrektor szkoły, a w stosunku do dyrektora szkoły - Wójt Gminy.

4. Dodatek, o którym mowa w ust. 1 przysługuje za godziny faktycznie przepracowane.

Rozdział 6.
WYNAGRODZENIE ZA GODZINY PONADWYMIAROWE I GODZINY DORAŹNYCH ZASTĘPSTW

§ 15. Praca nauczyciela w godzinach ponadwymiarowych powinna być świadczona w szczególnie uzasadnionych przypadkach zgodnie z posiadanymi kwalifikacjami, na zasadach określonych w art. 35 ustawy Karty Nauczyciela.

§ 16. Wynagrodzenie za jedną godzinę ponadwymiarową ustala się dzieląc przyznaną nauczycielowi stawkę wynagrodzenia zasadniczego, z uwzględnieniem dodatku za warunki pracy, jeżeli praca w tej godzinie została zrealizowana w warunkach uprawniających do dodatku, przez miesięczną liczbę godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć, ustalonego dla rodzaju prowadzonych zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w ramach godzin ponadwymiarowych.

§ 17. Miesięczną liczbę godzin obowiązkowego wymiaru zajęć nauczyciela, uzyskuje się mnożąc tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin przez 4,16.

§ 18. Wynagrodzenie za godziny ponadwymiarowe przysługuje za godziny faktycznie przepracowane.

§ 19. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw oblicza się dzieląc przyznaną nauczycielowi zastępującemu stawkę wynagrodzenia zasadniczego (łącznie z dodatkiem za warunki pracy, jeżeli praca w godzinach doraźnego zastępstwa odbywa się w warunkach trudnuch oraz uciążliwych dla zdrowia) przez miesięczną liczbę godzin realizowanego wymiaru zajęć nauczyciela zastępującego.

§ 20. Wynagrodzenie za godziny doraźnych zastępstw przysługuje za godziny faktycznie zrealizowane.

§ 21. Wynagrodzenie za prowadzenie kół zainteresowań wypłaca się jak za godziny ponadwymiarowe.

Rozdział 7.
NAGRODY ZE SPECJALNEGO FUNDUSZU NAGRÓD

§ 22. 1. Nauczyciele mogą otrzymywać nagrody ze specjalnego funduszu nagród za osiągnięcia dydaktyczno-wychowawcze, zgodnie z art. 49 Karty Nauczyciela.

2. W budżecie Gminy Narew tworzy się specjalny fundusz nagród w wysokości 1% planowanych rocznych wynagrodzeń osobowych, z przeznaczeniem na wypłaty nagród organu prowadzącego i dyrektora szkoły, z czego:

1) 80 % funduszu przeznacza się na nagrody dyrektora,

2) 20 % funduszy przeznacza się na nagrody organu prowadzącego,

3. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród mają charakter uznaniowy i przyznawane są nauczycielom za szczególne osiągnięcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, w tym za realizację zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez szkołę oraz realizacji innych zadań statutowych szkoły i działalności pozaszkolnej.

§ 23. Nagroda może być przyznana nauczycielowi, który posiada co najmniej dobrą ocenę pracy pedagogicznej oraz spełnia odpowiednio co najmniej 5 z następujących kryteriów:

1) dyrektor szkoły:

a) wzorowo organizuje proces dydaktyczno - wychowawczy oraz kieruje nim zgodnie z wymogami reformy, potrzebami społecznymi i regionalnymi,

b) zapewnia uczniom i pracownikom warunki pełnego bezpieczeństwa i higieny pracy zgodnie z obowiązującymi przepisami,

c) prawidłowo i oszczędnie gospodaruje środkami oraz mieniem placówki, przestrzegając dyscypliny budżetowej,

d) prowadzi politykę kadrową zgodnie z potrzebami placówki w oparciu o przepisy ustawy Karta Nauczyciela i Kodeksu Pracy,

e) realizuje zalecenia organu prowadzącego i organu sprawującego nadzór pedagogiczny,

f) angażuje się i przejawia inicjatywy w pracy mające na celu rozwój kierowanej placówki,

g) wykazuje osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej,

h) podejmuje efektywne działania na rzecz poprawy i rozwoju bazy placówki,

i) doskonali własny warsztat pracy poprzez podnoszenie kwalifikacji zawodowych, inspiruje nauczycieli i stwarza im sprzyjające warunki do podnoszenia kwalifikacji,

j) tworzy dobry klimat pracy, wpływa na właściwe stosunki międzyludzkie i umiejętne rozwiązywanie konfliktów,

k) promuje szkołę i jej osiągnięcia,

l) współpracuje z instytucjami zewnętrznymi.

2) nauczyciel:

a) podejmuje działalność innowacyjną w zakresie wdrażania nowatorskich metod nauczania i wychowania, opracowywania autorskich programów i publikacji,

b) osiąga dobre wyniki w nauczaniu, potwierdzone zakwalifikowaniem uczniów do udziału w olimpiadach przedmiotowych, zawodach, przeglądach i festiwalach wojewódzkich,

c) posiada udokumentowane osiągnięcia w pracy z uczniami uzdolnionymi lub uczniami mającymi trudności w nauce,

d) przygotowuje i wzorowo organizuje uroczystości szkolne lub środowiskowe,

e) prowadzi działalność wychowawczą w klasie, szkole poprzez organizowanie wycieczek, spotkań, wystaw,

f) organizuje imprezy kulturalne, sportowe, rekreacyjne i wypoczynkowe,

g) zapewnia pomoc i opiekę uczniom będącym w trudnej sytuacji materialnej lub życiowej, pochodzącym z rodzin ubogich lub patologicznych,

h) prowadzi działalność mającą na celu zapobieganie i zwalczanie przejawów patologii społecznej wśród uczniów, w szczególności narkomanii i alkoholizmu,

i) organizuje współpracę szkoły z jednostkami systemu ochrony zdrowia, Policją, rodzicami w zakresie zapobiegania i usuwania przejawów patologii społecznej,

j) doskonali własny warsztat pracy, oraz podnosi kwalifikacje zawodowe.

§ 24. Nagrody przyznają:

1) ze środków, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 1 - dyrektor szkoły,

2) ze środków, o których mowa w § 22 ust. 2 pkt 2 - Wójt Gminy,

§ 25. Nagrody ze specjalnego funduszu nagród są przyznawane z okazji Dnia Edukacji Narodowej, z okazji zakończenia roku szkolnego. W uzasadnionych przypadkach dyrektor szkoły może przyznać nagrodę nauczycielowi w innym terminie.

§ 26. Nagrody mogą być przyznane nauczycielom po przepracowaniu w danej szkole, co najmniej jednego roku.

Rozdział 8.
DODATKI MIESZKANIOWE

§ 27. Nauczycielowi zatrudnionemu w wymiarze nie niższym niż połowa tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin i posiadającemu kwalifikacje wymagane do zajmowanego stanowiska przysługuje nauczycielski dodatek mieszkaniowy.

§ 28. Wysokość nauczycielskiego dodatku mieszkaniowego, w zależności od liczby osób w rodzinie uprawnionego nauczyciela, wynosi miesięcznie:

1) przy jednej osobie w rodzinie - 2 %;

2) przy dwóch osobach w rodzinie - 4 %;

3) przy trzech osobach w rodzinie - 6 %;

4) przy czterech i więcej osobach w rodzinie - 8 %

minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego ustawą z dnia 10 październka 2002r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz.U. Nr 200, poz.1679 z późn. zmianami).

§ 29. Do członków rodziny, o której mowa w § 28 zalicza się nauczyciela i wspólnie z nim zamieszkującego współmałżonka oraz dzieci pozostające na jego wyłącznym utrzymaniu.

§ 30. Nauczycielowi i jego współmałżonkowi będącemu także nauczycielem, stale z nim zamieszkującym przysługuje tylko jeden dodatek mieszkaniowy w wysokości określonej w § 28. Małżonkowie wspólnie określają pracodawcę, który będzie im wypłacał dodatek.

§ 31. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przyznaje się na wniosek nauczyciela, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w § 30, na ich wspólny wniosek.

§ 32. Nauczycielowi, na jego wniosek, dodatek przyznaje dyrektor szkoły, a dyrektorowi - Wójt Gminy.

§ 33. Dodatek mieszkaniowy przysługuje od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym złożono wniosek o jego przyznanie, niezależnie od tutułu prawnego do zajmowanego przez niego lokalu mieszkalnego.

§ 34. Nauczycielski dodatek mieszkaniowy przysługuje w okresie wykonywania pracy, a także w okresach:

1) nieświadczenia pracy, za które przysługuje wynagrodzenie;

2) pobierania zasiłku z ubezpieczenia społecznego.

§ 35. Dodatek mieszkaniowy nie przysługuje w okresie urlopu bezpłatnego.

§ 36. W razie rozwiązania stosunku pracy dodatek mieszkaniowy przysługuje w wysokości proporcjonalnej do przepracowanej liczby dni.

Rozdział 9.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 37. W sprawach nie uregulowanych w regulaminie zastosowanie mają przepisy Karty Nauczyciela oraz przepisy prawa pracy.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe