Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/237/13 Rady Gminy Narew

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole prowadzonej przez Gminę Narew oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594) oraz art. 42 ust. 6 i ust. 7 pkt 2 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 764, Nr 170, poz. 1218 , Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 158, poz. 1103, Nr 102, poz. 689, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 145, poz. 917, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706: z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544; z 2013 r. poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkole, obniża się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określony w art. 42 ust. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela wg. tabeli jak niżej:

Stanowisko kierownicze

Pensum godzin

Zniżka godzin

Wymiar godzin po zniżce

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

- do 10 oddziałów

18

9

9

- powyżej 10 oddziałów

18

15

3

Wicedyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego:

- do 10 oddziałów
- powyżej 10 oddziałów

18
18

5
11

13
7

§ 2. Dyrektor szkoły może być zwolniony z realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych określonych w § 1, jeżeli warunki funkcjonowania szkoły powodują znaczne zwiększenie zadań dyrektora.

§ 3. Zwolnienie o którym mowa w § 2 dokonuje Wójt Gminy na umotywowany wniosek Dyrektora szkoły.

§ 4. Wymiar zajęć ustalony zgodnie z § 1 odnosi się również do nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w zastępstwie nauczycieli, którym powierzono te stanowiska, z tym, że obowiązuje tych nauczycieli od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zlecono nauczycielowi zastępstwo.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XVI/101/08 Rady Gminy Narew z dnia 10 lipca 2008 roku w sprawie zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w szkołach prowadzonych przez Gminę Narew oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla niektórych nauczycieli (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 188, poz. 1868).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązująca od dnia 1 września 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe