Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/238/13 Rady Gminy Narew

z dnia 26 lipca 2013r.

w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin, pedagogów i logopedów zatrudnionych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Narwi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz.594) oraz art. 42 ust. 7 pkt 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007 r. Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908, poz. 1544; z 2013 r. poz. 675) uchwala się, co następuje:

§ 1. Nauczycielom realizującym etat łączony, tj. prowadzącym zajęcia o różnym obowiązkowym wymiarze godzin w ramach jednego etatu, ustala się pensum proporcjonalne w odniesieniu do łącznej liczby realizowanych przez nauczycieli zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.

§ 2. Godziny realizowane powyżej ustalonego pensum stanowią godziny ponadwymiarowe zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy Karty Nauczyciela.

§ 3. 1. Łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć, o których mowa w § 1 wylicza się według następującego wzoru:

1) W = (X1+ X2+ ...) : (X1:Y1+ X2: Y2+ ....)

a) W - oznacza łączny wymiar tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć,

b) X1, X2, ... - oznacza ilość godzin tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć w ramach różnych stanowisk przydzieloną danemu nauczycielowi w arkuszu organizacji szkoły,

c) Y1, Y2, ... - oznacza tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin określonych dla danych stanowisk w art. 42 ust. 3 ustawy Karta Nauczyciela.

2. Ilorazy X1:Y1, X2:Y2, ... zawarte w pkt 1 przyjmuje się w zaokrągleniu do części setnych.

3. Wymiar oznaczony literą W, o którym mowa w pkt 1 przyjmuje się w pełnych godzinach tak, że do 0,50 godziny pomija się, a co najmniej 0,50 godziny przyjmuje się za pełną.

§ 4. Ustala się dla nauczycieli zatrudnionych w pełnym wymiarze zajęć na stanowisku pedagogów i logopedów tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, prowadzonych bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz w wysokości 20 godzin.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXIII/149/09 Rady Gminy Narew z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin (Dz.Urz.Woj.Podl.Nr 188, poz. 1868).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 września 2013 r.

Przewodnicząca Rady Gminy


mgr Ewa Urbanowicz

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe