Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/287/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie zmiany statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h i art. 40 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 110 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. W statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach uchwalonego uchwałą Nr XXII/180/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012 r. w sprawie uchwalenia statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Suwałkach (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2012 r. poz. 2406, poz. 4067) w § 8 wprowadza się nastepujące zmiany :

1) w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem;

2) po pkt 15 dodaje się pkt 16 w następującym brzmieniu: " 16) prowadzenie środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami psychicznymi.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe