Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXII/291/13 Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 lipca 2013r.

zmieniająca uchwałę Nr XX/217/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 4 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy
z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 718) Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/217/08 Rady Gminy Suwałki z dnia 22 grudnia 2008 r.
w sprawie ustalenia zasad i trybu korzystania z gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2009 r. Nr 21, poz. 224) wprowadza się następujące zmiany:

1. Dodaje się do §1 ust. 5 w następującym brzmieniu:

Z opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń użyteczności publicznej zwalnia się:

1) Ochotnicze Straże Pożarne mające siedzibę na terenie Gminy Suwałki;

2) Uczniowskie Kluby Sportowe działające przy placówkach oświatowych zlokalizowanych na terenie Gminy Suwałki.".

2. § 2 pkt.1 otrzymuje następujące brzmienie:

obiekty i urządzenia udostępnione są: mieszkańcom gminy Suwałki oraz podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych nie działających w celu osiągnięcia zysku realizującym zadania własne gminy mające charakter użyteczności publicznej, oraz innym osobom prawnym lub fizycznym, w tym prowadzącym działalność gospodarczą;".

3. § 3 otrzymuje brzmienie:

Określa się sposób ustalania opłat za pozastatutowe korzystanie z obiektów i urządzeń:

1) wysokość opłat ustala, w drodze zarządzeń Wójt Gminy Suwałki, z uwzględnieniem pkt 2 - 3;

2) kalkulacja, będąca podstawą ustalenia wnioskowanej wysokości opłat dla podmiotów, o których mowa w § 2 pkt 1, uwzględnia pełne koszty utrzymania (koszty bieżące i amortyzacja) dotyczące eksploatacji i utrzymania danego obiektu lub urządzenia;

3) wysokość stawki za najem (dzierżawę) obiektów i urządzeń wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej nie powinna być niższa niż ustalona według kalkulacji wynikającej z pkt 2.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Maciej Suchocki

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe