Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/242/13 Rady Gminy Gródek

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 6j ust. 2, 2a i art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, 951, 2013 r. poz. 21 i poz. 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVIII/200/12 Rady Gminy Gródek z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 281) wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 otrzymuje brzmienie:

Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi segregowanymi:

1) od gospodarstwa domowego 1 osobowego w wysokości 10,00 zł;

2) od gospodarstwa domowego 2 osobowego w wysokości 20,00 zł;

3) od gospodarstwa domowego 3 osobowego w wysokości 25,00 zł;

4) od gospodarstwa domowego 4 osobowego w wysokości 30,00 zł;

5) od gospodarstwa domowego 5 osobowego w wysokości 35,00 zł;

6) od gospodarstwa domowego 6 osobowego i więcej w wysokości 41,00 zł;".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Wieczysław Gościk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-06
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe