Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XVIII/192/2013 Rady Gminy Siemiatycze

z dnia 30 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt 4, pkt 9 lit.c, d, e i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz.1271, Nr 214 , poz. 1806: z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568; z 2004 r Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz. 1218; z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009r. Nr 52, poz.420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 Nr 106, poz.675 z 2011r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz.777, Nr 149, poz.887, Nr 217, poz.1281) oraz art. 211,212, 214, 215, 217,220, 235,236 i 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz.835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257 poz. 1726: z 2011r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz.1707, z 2012r. poz.1456, 1530, 1548), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów o kwotę 139.904 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 412

a) 852, rozdział 85295 § 2010 412 zł

2) Zadania własne : 139.492 zł

a) 754, rozdział 75412 § 2710 2.000 zł

b) 852, rozdział 85219 § 0970 1.716 zł

c) 852, rozdział 85214 § 2030 56.000 zł

d) 852, rozdział 85295 § 2030 22.938 zł

e) 600, rozdział 60017 § 2710 49.177 zł

f) 900, rozdział 90003 § 6297 7.661 zł

§ 2. Zmniejsza się plan dochodów o kwotę 106.696 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 412

a) 852, rozdział 85212 § 2010 412 zł

2) Zadania własne : 106.284 zł

a) 600, rozdział 60017 § 2330 106.284 zł

§ 3. Zwiększa się plan wydatków o kwotę 105.885 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 412

a) 852, rozdział 85295 § 3110 400 zł

b) 852, rozdział 85295 § 4210 12 zł

2) Zadania własne : 105.473 zł

a) 630, rozdział 63095 § 6059 2.000 zł

b) 754, rozdział 75412 § 2830 181 zł

c) 754, rozdział 75412 § 6230 3.072 zł

d) 754, rozdział 75412 § 4210 2.000 zł

e) 852, rozdział 85202 § 4330 1.700 zł

f) 852, rozdział 85204 § 4330 1.500 zł

g) 852, rozdział 85219 § 4260 3.000 zł

h) 852, rozdział 85219 § 4300 3.500 zł

i) 852, rozdział 85219 § 4210 1.216 zł

j) 852, rozdział 85214 § 3110 56.000 zł

k) 852, rozdział 85295 § 3110 22.938 zł

l) 921, rozdział 92109 § 4270 7.291 zł

m) 921, rozdział 92195 § 4300 1.075 zł

§ 4. Zmniejsza się plan wydatków o kwotę 72.677 zł z tego:

1) Zadania zlecone : 412

a) 852, rozdział 85212 § 3110 412 zł

2) Zadania własne : 72.265 zł

a) 600, rozdział 60017§ 4270 56.854 zł

b) 757, rozdział 75702§ 8110 14.706 zł

c) 921, rozdział 92195§ 4210 705 zł

§ 5. Uzasadnienie zmian w budżecie zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zadania inwestycyjne na 2013 rok określa załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 7. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszy Spójności określa załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 8. Dotacje celowe udzielone jednostkom spoza sektora finansów publicznych w 2013 roku określa załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 9. Budżet Gminy po dokonanych zmianach uległ zmianie i wynosi :

1) Plan dochodów ogółem 20.093.644 zł. w tym bieżące -14.536.081 zł majątkowe-5.557.563 zł.

2) Plan wydatków ogółem 21.069.095 zł w tym bieżące -13.940.122 zł majątkowe -7.128.973 zł.

§ 10. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 975.451 zł. Żródłem finansowania deficytu będą zaciągnięcie kredytu w kwocie 300.000 zł oraz wolne środki w kwocie 675.451zł

§ 11. Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminowych w kwocie 413.872zł przeznacza się wolne środki.

§ 12. Limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu - w kwocie 5.517.563 zł

2) sfinansowanie deficytu budżetu- w kwocie 300.000 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań do wysokości określonej w pragrafie 12 niniejszej uchwały.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący


Andrzej Zbigniew Sycewicz


Uzasadnienie zmian w budżecie

Plan dochodów zwiększył się o kwotę 33.208 zł z następujących tytułów:

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.311.1311.2013.MA z dnia 08 lipca 2013r) zwiększona została dotacja celowa na zadania zlecone w kwocie 412 zł w rozdziale 85295, a zmniejszona w rozdziale 85212.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.290.2013.MA z dnia 11 lipca 2013r) zwiększona została dotacja celowa na zadania własne w kwocie 56.000zł w rozdziale 85214 środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa.

- na podstawie decyzji Ministra Finansów i Wojewody Podlaskiego (pismo FB-II.3111.312.2012.BB z dnia 26 lipca 2013r) zwiększona została dotacja celowa na zadania własne w kwocie 22.938zł w rozdziale 85295 środki pochodzą z rezerwy celowej i przeznaczone są na dofinansowanie realizacji programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania "

- na podstawie umowy zawartej w dniu 4 lipca 2013roku z Zarządem Województwa Podlaskiego w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie z przeznaczeniem na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego dla jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych , wprowadzono po stronie dochodów i wydatków w rozdziale 75412 kwotę 2.000zł

- zwiększono dochody w rozdziale 90003 o kwotę 7.661zł -zwiększenie udziału środków z unii europejskiej na zadanie pod nazwą "Rekultywacja gminnego składowiska odpadów w Kułygach."

- zmniejszono dochody w rozdziale 60017 w związku ze zmniejszeniem wydatków po przetargu na rekultywację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Rogawka.

- na wniosek kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej zwiększono dochody własne o kwotę 1.716 zł- odszkodowanie za uszkodzony samochód.

Plan wydatków zwiększył sie o kwotę 33.208 zł. Zmiany wydatków dotyczyły w szczególności:

- zwiększenia wydatków na dofinansowanie zakupów dla OSP w Słochach Annopolskich (na zakupy inwestycyjne- 3.072 zł i bieżące -181 zł).

- zwiększenia wydatków o kwotę 2.000 zł w rozdziale 63095 na prace projektowe związane z nowym zadaniem inwestycyjnym planowanych do współfinansowania ze środków z Unii Europejskiej pod nazwą : "Rozwój bazy turystyczno-rekreacyjnej poprzez budowę parku liniowego i remont domków letniskowych w Wólce Nadbużnej"

- zwiększenia wydatków na prace remontowe w świetlicach wiejskich

- zwiększenia wydatków własnych bieżących o kwotę 9.200zł,w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Siemiatyczach oraz wydatków finansowanych dotacjami z budżetu państwa.

- zmniejszenia wydatki na obsługę długu o kwotę 14.453zł.

Dokonano przesunięć w poszczególnych rozdziałach klasyfikacji budżetowej. Powyższe zmiany są konieczne dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania budżetów poszczególnych jednostek.

Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 975.451 zł. Źródłem finansowania deficytu będą wolne środki.w wysokości 675.451 zł oraz kredyt w wysokości 300.000zł Na spłatę w 2013 roku rat kredytów i pożyczek długoterminiowych w kwocie 413.872 zł przeznacza się wolne środki.


Zadania imnwestycyjne w 2013r.

infoRgrafika


Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności

infoRgrafika

infoRgrafika


Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w 2013 r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe