Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 317/13 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 11 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 126/XXI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2013 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 90.840,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 90.840,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 9.500,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.638.953,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 18.686.068,56 zł

2) dochody majątkowe kwota 2.952.885,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 22.046.953,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.708.974,56 zł

2) wydatki majątkowe kwota 5.337.979,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 317/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 11 lipca 2013 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

572.279,00

90.840,00

663.119,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3.000,00

840,00

3.840,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami

3.000,00

840,00

3.840,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

235.000,00

90.000,00

325.000,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami

235.000,00

90.000,00

325.000,00

Razem:

18.377.775,00

90.840,00

18.468.615,00

DOCHODY OGÓŁEM

21.638.953,56

dochody bieżące

18.686.068,56

w tym:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

540.775,00

dochody majątkowe

2.952.885,00

w tym:

w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

2.702.885,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

200.000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

50.000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 317/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 11 lipca 2013 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

852

Pomoc społeczna

1.111.935,00

90.840,00

1.202.775,00

85213

Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

3.000,00

840,00

3.840,00

4130

Składki na ubezpieczenie zdrowotne

3.000,00

840,00

3.840,00

85214

Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

270.000,00

90.000,00

360.000,00

3110

Składki na Fundusz Pracy

270.000,00

90.000,00

360.000,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

359.123,00

7.500,00

366.623,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

3.900,00

7.500,00

11.400,00

85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

40.000,00

-7.500,00

32.500,00

4170

Wynagrodzenia bezosobowe

33.000,00

-7.500,00

25.500,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

5.183.065,00

0,00

5.183.065,00

90019

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

42.657,00

0,00

42.657,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

2.000,00

-2.000,00

0,00

4300

Zakup usług pozostałych

30.657,00

2.000,00

32.657,00

Razem:

18.779.199,00

90.840,00

18.870.039,00

WYDATKI OGÓŁEM

22.046.953,56

tym:

wydatki bieżące

16.708.974,56

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

11.768.246,56

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.602.266,60

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.165.979,96

2) Dotacje na zadania bieżące

213.014,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.594.071,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

611.643,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

522.000,00

wydatki majątkowe

5.337.979,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

5.337.979,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4.186.379,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 317/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 11 lipca 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w związku z bieżącymi potrzebami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe