Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 318/13 Wójta Gminy Grajewo

z dnia 29 lipca 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548/ oraz § 11 pkt 2 Uchwały Nr 126/XXI/12 Rady Gminy Grajewo z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Grajewo na rok 2013 zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetu gminy polegających na zwiększeniu dochodów o kwotę 80.903,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu gminy polegających na:

1) zwiększeniu wydatków o kwotę 80.903,00 zł,

2) przeniesieniu wydatków w ramach działu i rozdziału pomiędzy paragrafami na kwotę 10.870,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3. 1. Ustala się dochody budżetu gminy po zmianach w wysokości 21.719.856,56 zł, z tego:

1) dochody bieżące kwota 18.766.971,56 zł

2) dochody majątkowe kwota 2.952.885,00 zł.

2. Ustala się wydatki budżetu gminy po zmianach w wysokości 22.127.856,56 zł, z tego:

1) wydatki bieżące kwota 16.789.877,56 zł

2) wydatki majątkowe kwota 5.337.979,00 zł.

§ 4. Objaśnienie dokonanych zmian w budżecie gminy zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Wójt Gminy


Stanisław Szleter


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 318/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 29 lipca 2013 r.

DOCHODY - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan dochodów przed zmianą

Kwota zmniejszenia / zwiększenia w

Plan dochodów po zmianie

852

Pomoc społeczna

663.119,00

80.903,00

744.022,00

85216

Zasiłki stałe

31.000,00

11.620,00

42.620,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami

31.000,00

11.620,00

42.620,00

85295

Pozostała działalność

165.721,00

69.283,00

235.004,00

2030

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami

165.721,00

69.283,00

235.004,00

Razem:

18.468.615,00

80.903,00

18.549.518,00

DOCHODY OGÓŁEM

21.719.856,56

dochody bieżące

18.766.971,56

w tym:

w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

540.775,00

dochody majątkowe

2.952.885,00

w tym:

w tym dotacje i środki przeznaczone na inwestycje

2.702.885,00

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości

200.000,00

wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

50.000,00


Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 318/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 29 lipca 2013 r.

WYDATKI - zwiększenia / zmniejszenia w

Rodzaj: W Ł A S N E

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Plan wydatków przed zmianą

Kwota zwiększenia / zmniejszenia w

Plan wydatków po zmianie

400

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

1.117.900,00

0,00

1.117.900,00

40002

Dostarczanie wody

1.117.900,00

0,00

1.117.900,00

4010

Wynagrodzenia osobowe

444.200,00

7.500,00

451.700,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

81.400,00

1.300,00

82.700,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

12.500,00

200,00

12.700,00

4430

Różne opłaty i składki

17.000,00

- 9.000,00

8.000,00

851

Ochrona zdrowia

26.024,00

0,00

26.024,00

85154

Przeciwdziałnie alkoholizmowi

25.024,00

0,00

25.024,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

6.200,00

-169,00

6.031,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

169,00

4.169,00

852

Pomoc społeczna

1.202.775,00

80.903,00

1.283.678,00

85206

Wspieranie rodziny

28.391,00

0,00

28.391,00

4110

Składki na ubezpieczenie spoleczne

3.800,00

-1,00

3.799,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

512,00

1,00

513

85216

Zasiłki stale

31.000,00

11.620,00

42.620,00

3110

Świadczenia społeczne

31.000,00

11.620,00

42.620,00

85219

Ośrodki pomocy społecznej

366.623,00

0,00

366.623,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

11.400,00

-1.700,00

9.700,00

4300

Zakup usług pozostałych

4.000,00

1.700,00

5.700,00

85295

Pozostała działalność

258.721,00

69.283,00

328.004,00

3110

Świadczenia społeczne

220.721,00

69.283,00

290.004,00

Razem:

18.870.039,00

80.903,00

18.950.942,00

WYDATKI OGÓŁEM

22.127.856,56

tym:

wydatki bieżące

16.789.877,56

1) Wydatki jednostek budżetowych, w tym:

11.768.246,56

wynagrodzenia i składki od nich naliczane

7.611.266,60

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań

4.156.979,96

2) Dotacje na zadania bieżące

213.014,00

3) Świadczenia na rzecz osób fizycznych

3.674.974,00

4) Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

611.643,00

5) Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji

0,00

6) Obsługa długu

522.000,00

wydatki majątkowe

5.337.979,00

1) Inwestycje i zakupy inwestycyjne, z tego:

5.337.979,00

wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

4.186.379,00

2) Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego

0,00


Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 318/13
Wójta Gminy Grajewo
z dnia 29 lipca 2013 r.

Objaśnienia do zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów i wydatków budżetu gminy w związku ze zwiększeniem dotacji na dofinansowanie zadań własnych gmin oraz przeniesienia wydatków pomiędzy paragrafami i rozdziałami w ramach działu w związku z bieżącymi potrzebami.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe