Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Informacja Starosty Hajnowskiego w sprawie modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Tekst pierwotny

Zgodnie z art. 24a ust.8 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne ( t.j. Dz.U. z 2010r. Nr 193, poz.1287) Starosta Hajnowski informuje, że projekt operatu opisowo - kartograficznego zawierający rejestr budynków i rejestr lokali opracowany w ramach modernizacji ewidencji gruntów i budynków, przeprowadzonej w obrębach gmin:Hajnówka i Kleszczele ( bez m. Kleszczele), wyłożony do wglądu zainteresowanych osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych w sali konferencyjnej nr 12 Starostwa Powiatowego w Hajnówce w okresie od 17 czerwca 2013 roku do 5 lipca 2013 roku,stał się z dniem 8 lipca 2013 roku operatem ewidencji gruntów i budynków.

Zgodnie z art. 24a ust. 9 w/w ustawy, każdy, czyjego interesu prawnego dotyczą dane zawarte w operacie ewidencji gruntów i budynków, może w terminie 30 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego niniejszej informacji, zgłaszać zarzuty do tych danych.

Wicestarosta Hajnowski


Andrzej Skiepko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-07
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe