Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXVIII/201/13 Rady Powiatu Grajewskiego

z dnia 8 sierpnia 2013r.

w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej na terenie miasta Grajewo, oznaczonej jako działka Nr 5012

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595), art. 4 ust.7 pkt.2 i ust. 11a ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (Dz. U. z 2012 r. poz. 83) uchwala się, co następuje:

§ 1. Udziela się Mieczysławowi Wasilewskiemu prowadzącemu działalność gospodarczą pod firmą - Firma Budowlano-Handlowa Mieczysław Wasilewski z siedziba w Ełku, przy ulicy Sikorskiego 19B 90% bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości położonej na terenie obrębu ewidencyjnego miasto Grajewo, oznaczonej jako działka Nr 5012 stanowiącej tereny mieszkaniowe, będącemu właścicielem 20 lokali mieszkalnych i 4 lokali usługowych w budynku, w którym udział w nieruchomości wspólnej obejmuje prawo użytkowania wieczystego.

§ 2. Warunkiem udzielenia bonifikaty określonej w §1 jest zobowiązanie się wieczystego użytkownika do jednorazowej zapłaty opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości oraz brak zaległości finansowych z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste wobec Powiatu Grajewskiego, związanych z nieruchomością, której dotyczy przekształcenie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Grajewskiego.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Powiatu Grajewskiego


Stanisław Kossakowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe