Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIII/214/13 Rady Miejskiej w Rajgrodzie

z dnia 8 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. a oraz art. 40 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) w związku z art. 11 ust. 2, art. 13, art. 14, art.15, art. 37 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr.155, poz. 1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011 r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz.673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr. 163, poz 981, Nr. 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337; z 2012 r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz. 1429, poz.1529) uchwala się, co następuje:

§ 1.

1. Określa się zasady nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości, a także zasady ich wydzierżawiania lub najmu na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:

1) Gminie - należy przez to rozumieć Gminę Rajgród;

2) Radzie Miejskiej - należy przez to rozumieć Radę Miejską w Rajgrodzie;

3) Burmistrzu - należy przez to rozumieć Burmistrza Rajgrodu;

4) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm.).

§ 2.

1. Burmistrz nabywa oraz dokonuje zamiany nieruchomości od osób prawnych i fizycznych w przypadkach uzasadnionych interesami Gminy, a w szczególności ze względu na:

1) realizację zamierzeń inwestycyjnych Gminy;

2) realizację zadań własnych Gminy;

3) tworzenie gminnego zasobu nieruchomości, w celu realizacji zadań związanych z funkcjonowaniem i rozwojem Gminy;

4) realizację innych celów publicznych.

2. Zamiany nieruchomości dokonuje się po przeprowadzeniu rokowań, w których uzgadnia się postanowienia umowy.

§ 3.

Nabywanie nieruchomości w drodze darowizny wymaga zgody Rady Miejskiej.

§ 4.

1. Zbywanie przez Burmistrza nieruchomości następuje w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej stosownie do przepisów ustawy i postanowień niniejszej uchwały.

2. Wyraża się zgodę na sprzedaż przez Burmistrza nieruchomości gruntowych oddanych w użytkowanie wieczyste ich dotychczasowym użytkownikom wieczystym.

§ 5.

1. Burmistrz dokonuje obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy w szczególności poprzez ustanawianie służebności i hipotek.

2. Burmistrz dokonuje obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy według zasad określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny oraz ustawie z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece.

§ 6.

Nieruchomości stanowiące własność Gminy mogą być przez Burmistrza oddawane jednostkom organizacyjnym Gminy w trwały zarząd, najem i dzierżawę oraz użyczane na cele związane z ich działalnością

§ 7.

1. Wydzierżawianie lub najem nieruchomości na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony następuje w drodze przetargu, z zastrzeżeniem ust.2.

2. Wyraża się zgodę na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umów dzierżawy nieruchomości gruntowych na czas dłuższy niż 3 lata lub czas nieoznaczony, gdy oddanie nieruchomości gruntowych następuje:

1) pod uprawy rolniczo- warzywnicze,

2) na cele publiczne.

§ 8.

Traci moc Uchwała Nr IX/51/07 Rady Miejskiej w Rajgrodzie z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości stanowiących własność Gminy Rajgród oraz ich wydzierżawiania lub najmu na okres dłuższy niż trzy lata ( Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 237, poz. 2439 ).

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rajgrodu.

§ 10.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


mgr Jan Duda

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-08-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe