Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 144/XXXI/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 2 września 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) uchwala się, co następuje:

§ 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych przysługuje osobom o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 12 czerwca 2004 r. o pomocy społecznej i w zakresie tam określonym.

§ 2. Wymiar i zakres przyznanych usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzależniony jest od stanu zdrowia świadczeniobiorcy, jego sytuacji rodzinnej i materialnej, ustalonej przez pracownika socjalnego w drodze wywiadu środowiskowego oraz dokumentacji uzasadniającej konieczność przyznania pomocy.

§ 3. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze przysługują nieodpłatnie osobom, jeżeli dochód osoby samotnie gospodarującej lub osoby w rodzinie nie przekracza odpowiednio kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2004 r. o pomocy społecznej.

2. Osoby korzystające z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, których dochód przekracza kryterium określone w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 czerwca 2004 r. o pomocy społecznej, ponoszą odpłatność za każdą godzinę świadczonych usług, w zależności od wysokości dochodu, według wskaźnika określonego w poniższej tabeli:

Dochód osoby samotnie gospodarującej określony
w % wg kryterium ustalonego zgodnie z art. 8 ustawy o pomocy społecznej

Wskaźnik odpłatności ustalony
w % od ceny usługi za 1 godzinę dla osoby samotnie gospodarującej

Wskaźnik odpłatności ustalony
w % od ceny usługi za 1 godzinę dla osób pozostających w rodzinie

do 100 %

nieodpłatnie

nieodpłatnie

101 % - 150 %

10 %

20 %

151 % - 200 %

30 %

40 %

201 % - 250 %

50 %

60 %

251 % - 300 %

70 %

80 %

powyżej 300 %

100 %

100 %

§ 4. Cena za 1 godzinę usługi opiekuńczej i specjalistycznej usługi opiekuńczej wynosi 1 % minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. Nr 200, poz. 167, z późn. zm.[1])) obowiązującego w danym roku kalendarzowym.

§ 5. Podstawę określenia wysokości należnej opłaty osoby zobowiązanej do jej ponoszenia za dany miesiąc korzystania z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, stanowi indywidualna decyzja administracyjna oraz liczba godzin faktycznie zrealizowanych usług.

§ 6. 1. Miesięczną odpłatność za usługi opiekuńcze lub specjalistyczne usługi opiekuńcze ustala się jako iloczyn liczby godzin świadczonych usług w danym miesiącu, kosztu jednej godziny usług oraz wskaźnika odpłatności określonego w procentach.

2. Należność za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wnosi się na konto Ośrodka Pomocy Społecznej w Piątnicy, w terminie do 15 dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym usługa została wykonana.

§ 7. 1. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, na wniosek osoby zobowiązanej do ponoszenia odpłatności za korzystanie z usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych lub na wniosek pracownika socjalnego, Wójt Gminy Piątnica może zwolnić częściowo lub całkowicie świadczeniobiorcę z ponoszenia opłat.

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, następuje na czas określony, nie dłuższy niż 6 miesięcy, w związku z:

1) udokumentowanymi wydatkami na zakup lekarstw, artykułów sanitarnych, stosowaniem specjalistycznej diety;

2) korzystaniem z co najmniej dwóch rodzajów specjalistycznych usług;

3) koniecznością ponoszenia opłat za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej lub ośrodku wsparcia i wszelkiego rodzaju placówkach opiekuńczo-wychowawczych i leczniczo-rehabilitacyjnych;

4) koniecznością zapewniania pomocy więcej niż jednej osobie w rodzinie wymagającej pomocy w formie specjalistycznych usług lub usług opiekuńczych, w tym co najmniej jednej przewlekle chorej;

5) zdarzeniem losowym.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Piątnica.

§ 9. Traci moc uchwała Nr 217/XXXVI/06 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania( Dz. Urz. Woj. Podlaskiego Nr 192, poz. 1836).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Uzasadnienie

Konieczność podjęcia niniejszej uchwały wynika z faktu, że art. 50 ust 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182 i 509 oraz z 2012 r. poz. 1544 i 1548) nakłada na Radę Gminy obowiązek, określenia w drodze uchwały szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

Ponadto warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze określone uchwałą Nr 217/XXXVI/06 Rady Gminy Piątnica z dnia 27 czerwca 2006 r. odwołują się do nieobowiązujących już zapisów ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej.

W związku z tym, że nastąpiła zmiana przepisów prawnych zachodzi konieczność podjęcia "nowej" uchwały.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 240, poz. 2407 i z 2005 r. Nr 157, poz. 1314.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe