Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 145/XXXI/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 2 września 2013r.

w sprawie ustalenia wysokości opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645) oraz art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (Dz. U. z 2011r. Nr 45, poz. 235, z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych prowadzących działalność na terenie gminy Piątnica w wysokości 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego zgodnie z przepisami o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Uzasadnienie

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat (Dz. U. Nr 45, poz. 235) prowadzenie żłobka i klubu dziecięcego wymaga wpisu do rejestru żłobków i klubów dziecięcych.

Rejestr prowadzi wójt, burmistrz lub prezydent miasta właściwy ze względu ma miejsce prowadzenia żłobka lub klubu dziecięcego (art. 27 ust.1 cytowanej ustawy). Rejestr jest jawny i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej gminy prowadzącej rejestr.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych ustala rada gminy w drodze uchwały. Opłata za wpis do rejestru stanowi dochód własny gminy. Gmina prowadząca żłobek lub klub dziecięcy jest zwolniona z opłat za wpis do rejestru na podstawie art. 33 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy.

Wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych nie może być wyższa niż 50% minimalnego wynagrodzenia za pracę. Minimalne wynagrodzenie za pracę na 2013r. w wysokości 1.600,00zł. zostało ustalone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 września 2012r. w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę w 2013r. (Dz. U. z 2012r. poz. 1026). Zatem maksymalna wysokość opłaty za wpis do rejestru żłobka i klubu dziecięcego może wynosić 800,00 zł.

Proponuje się ustalenie odpłatności za wpisanie do rejestru żłobków lub klubów dziecięcych w wysokości 45% minimalnego wynagrodzenia za pracę w chwili wpisu. Zmiany w rejestrze oraz wykreślenie z rejestru są z mocy ustawy zwolnione z opłat.

Przed dokonaniem wpisu do rejestru wójt, burmistrz lub prezydent miasta dokonuje wizytacji lokalu, w którym ma być sprawowana opieka w celu ustalenia, czy zapewnione są bezpieczne i higieniczne warunki opieki nad dzieckiem.


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 131, poz. 764 i Nr 171, poz. 1016 oraz z 2013 r. poz. 747.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe