Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 147/XXXI/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 2 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 119/XXVI/2013 z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego poz. 1320) § 2 otrzymuje brzmienie:

Opłatę, o której mowa w § 1 niniejszej uchwały, uiszcza się gotówką u inkasenta lub w kasie Urzędu Gminy bądź przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Piątnica.".

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY


Dariusz Kossakowski


Uzasadnienie

W związku z kolejną (obowiązującą od 6.03.2013 r.) nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) art. 6l ust. 2 tej ustawy daje możliwość ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w formie inkasa po podjęciu przez radę gminy uchwały w tym zakresie. Ułatwi to osobom zobowiązanym do ponoszenia tych opłat wywiązywać się z nałożonego na nich obowiązku. W tym celu przedstawia się odpowiednią uchwałę celem rozważenia jej podjęcia.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe