Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 149/XXXI/2013 Rady Gminy Piątnica

z dnia 2 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i pkt 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645) oraz art. 211 i art.212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885) uchwala się , co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów budżetowych (zwiększenie) na kwotę 95 812 zł

- zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych (zwiększenie 215 812 zł i zmniejszenie 120 000 zł)

- zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Zmian w budżecie Gminy dokonuje się po dokonanej analizie wykonania budżetu za I półrocze br. z której wynika, że mogą wystąpić niedobory lub nadwyżki w planach finansowych po stronie wydatków w następujących działach:

- w dziale 010 - Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi o kwotę 20 638 zł zwiększa się wydatki na modernizację sieci wodociągowych i kanalizacyjnych;

- w dziale 600 - Transport zwiększono wydatki na opłacenie kosztów podatku od nieruchomości w wysokości 160 527 zł;

- w dziale 700 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono o kwotę 5000 zł wydatki na opłacenie podatku od towarów i usług VAT;

- w dziale 851 - Ochrona zdrowia o kwotę 29 647 zł na pokrycie kosztów przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii w związku z ich niewykorzystaniem w roku 2012;

- w dziale 757 - Obsługa długu publicznego zmniejszono o kwotę 120 000 zł wydatki na pokrycie kosztów odsetek od zaciągniętych kredytów w latach poprzednich; Po stronie dochodów dokonano zwiększenia:

- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek, nieposiadających osobowości prawnej o kwotę 95 812 zł, w tym oplata eksploatacyjna 40 638 zł oraz podatek rolny od osób fizycznych i prawnych 55 174 zł.

§ 4. Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosi29 918 633 zł:w tym:

a) dochody bieżące - 28 943201zł,

b) dochody majątkowe - 975 432 zł.

§ 5. Plan wydatków po dokonanych zmianach wynosi29 918 633zł w tym:

a) wydatki bieżące - 26 620 371 zł,

b) wydatki majątkowe - 3 298 262 zł.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym.

Przewodniczący Rady


Dariusz Kossakowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 149/XXXI/2013
Rady Gminy Piątnica
z dnia 2 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Zmiany w planie dochodów


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 149/XXXI/2013
Rady Gminy Piątnica
z dnia 2 września 2013 r.
Zalacznik2.pdf


Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w budżecie Gminy po dokonanej analizie wykonania budżetu za I półrocze 2013 r.

Z powyższej analizy wynika, iż mogą wystąpić niedobory lub nadwyżki w planach finansowych w działach określonych w paragrafie 3 niniejszej uchwały:

Dokonane zmiany są niezbędne dla sprawnego zarządzania gospodarką finansową jednostki.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe