Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 199/2013 Burmistrza Krynek

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013r., poz.885, poz.938), zarządzam co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/100/2012 Rady Miejskiej w Krynkach z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Krynki na rok 2013 wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku Nr 2 "Plan wydatków budżetowych na 2013 rok" dokonuje się przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Po dokonanych zmianach:

1) łączna kwota planowanych dochodów wynosi 11.076.375,-zł, w tym: dochody bieżące 9.491.175,-zł i dochody majątkowe 1.585.200,-zł.

2) łączna kwota planowanych wydatków wynosi 9.656.525,-zł, w tym: wydatki bieżące 8.926.975,-zł i wydatki majątkowe 729.550,-zł.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz


Bogusław Marian Panasiuk


Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 199/2013
Burmistrza Krynek
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Rodzaj: Bieżące, własne

Dział

Rozdział

Paragraf

Treść

Przed zmianą

Zmiana

Po zmianie

750

Administracja publiczna

1.444.250,00

0,00

1.444.250,00

75075

Promocja jednostek samorządu terytorialnego

3.300,00

0,00

3.300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

700,00

- 20,00

680,00

4300

Zakup usług pozostałych

2.600,00

20,00

2620,00

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

140.708,00

0,00

140.708,00

75412

Ochotnicze straże pożarne

127.820,00

0,00

127.820,00

3030

Różne wydatki na rzecz osób fizycznych

8.000,00

- 1.500,00

6.500,00

4110

Składki na ubezpieczenie społeczne

9.400,00

1.500,00

10.900,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.500,00

1.800,00

3.300,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

24.205,00

- 1.800,00

22.405,00

758

Różne rozliczenia

99.831,00

- 4.500,00

95.331,00

75818

Rezerwy ogólne i celowe

99.831,00

- 4.500,00

95.331,00

4810

Rezerwy

99.831,00

- 4.500,00

95.331,00

801

Oświata i wychowanie

2.650.808,00

0,00

2.650.808,00

80113

Dowożenie uczniów do szkół

163.230,00

0,00

163.230,00

4120

Składki na Fundusz Pracy

1.600,00

1.000,00

2.600,00

4300

Zakup usług pozostałych

33.000,00

- 1.000,00

32.000,00

852

Pomoc społeczna

1.073.382,00

0,00

1.073.382,00

85202

Domy pomocy społecznej

32.000,00

- 10.000,00

22.000,00

4330

Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego

32.000,00

- 10.000,00

22.000,00

85295

Pozostała działalność

228.250,00

10.000,00

238.250,00

3110

Świadczenia społeczne

208.250,00

10.000,00

218.250,00

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1.398.924,00

4.500,00

1.403.424,00

90095

Pozostała działalność

10.000,00

4.500,00

14.500,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

4.500,00

4.500,00

926

Kultura fizyczna

118.110,00

0,00

118.110,00

92605

Zadania w zakresie kultury fizycznej

41.950,00

0,00

41.950,00

4210

Zakup materiałów i wyposażenia

9.250,00

- 300,00

8.950,00

4300

Zakup usług pozostałych

0,00

300 ,00

300,00

92695

Pozostała działalność

76.160,00

0,00

76.160,00

4260

Zakup energii

3.080,00

2.000,00

5.080,00

4300

Zakup usług pozostałych

9.240,00

- 2.000,00

7.240,00

RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE, WŁASNE:

7.862.023,00

0,00

7.862.023,00

WYDATKI OGÓŁEM:

9.656.525,00

0,00

9.656.525,00


Uzasadnienie

do zarządzenia Nr 199/2013 Burmistrza Krynek z dnia 30 sierpnia 2013r.

Dokonano przeniesień pomiędzy paragrafami wydatków w zadaniach bieżących, własnych w rozdziałach 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na kwotę 20,-zł. W rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne na kwotę 3.300,-zł. W rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół na kwotę 1.000,-zł. Dokonano przeniesień w dziale 852 Pomoc społeczna pomiędzy rozdziałami 85202 Domy pomocy społecznej i 85295 Pozostała działalność na kwotę 10.000,-zł oraz w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej na kwotę 300,-zł i w rozdziale 92695 Pozostała działalność na kwotę 2.000,-zł. Dokonano zmniejszenia rezerwy ogólnej na kwotę 4.500,-zł i zwiększono wydatki w rozdziale 90095 Pozostała działalność.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-05
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe