Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/109/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów oraz określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[1])), Rada Gminy w Kołakach Kościelnych uchwala, co następuje:

§ 1. Zarządza się pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Na inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyznacza się sołtysów w sołectwach na terenie Gminy Kołaki Kościelne, zgodnie z wykazem stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 3. Ustala się wynagrodzenie za inkaso poboru opłaty za gospodarowanie odpadami kmunalnymi w wysokości 5 % opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zainkasowanych i wpłacanych na konto Urzędu Gminy Kołaki Kościelne przez inkasenta.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXI/109/13
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Wykaz inkasentów poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kołaki Kościelne

L.p.

Nazwa sołectwa

Nazwisko i imię sołtysa

1.

Czachy-Kołaki

Dąbrowski Stanisław

2.

Czarnowo-Dąb

Saniewska Halina

3.

Czarnowo-Undy

Wyszyński Jerzy

4.

Cholewy-Kołomyja

Kulesza Piotr

5.

Czosaki-Dąb

Kuleszczyk Dariusz

6.

Ćwikły-Krajewo

Długoborski Andrzej

7.

Ćwikły-Rupie

Konarzewski Wiesław

8.

Głodowo-Dąb

Krajewski Kazimierz

9

Gunie-Ostrów

Kierzkowski Kazimierz

10.

Gosie Duże

Krajewski Piotr

11.

Gosie Małe

Dębek Piotr

12.

Kołaki Kościelne

Zajkowski Wiesław

13.

Kossaki Borowe

Ożarowski Tadeusz

14.

Krusze-Łubnice

Maliszewski Wojciech

15.

Łętowo-Dąb

Konopka Jan

16.

Łubnice-Krusze

Szeligowski Zenon

17.

Podłatki Duże

Zalewski Zdzisław

18.

Podłatki Małe

Pęski Wiesław

19.

Rębiszewo-Zegadły

Modzelewski Andrzej

20.

Sanie-Dąb

Zalewski Sławomir

21.

Szczodruchy

Pruszkowski Andrzej

22.

Wiśniówek-Wertyce

Krajewska Jadwiga

23.

Wróble-Arciszewo

Kaczyński Kazimierz

24.

Zanie-Leśnica

Konopka Monika

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe