Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/110/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 29 sierpnia 2013r.

o zmianie uchwały w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 6n ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 2012 r., poz. 391 z późn. zm.[1])) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XX/108/13Rady Gminy w Kołakach Kościelnych z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r., poz. ) wprowadza się nastepujące zmiany:

1) Załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Właściciele nieruchomości, którzy do dnia wejścia w życie niniejszej uchwały złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zgodnie ze wzorem określonym w uchwale, o której mowa w § 1, nie są obowiązani do składania deklaracji według wzoru przyjętego niniejszą uchwałą, chyba że podana w złożonej uprzednio deklaracji liczba osób zamieszkałych na terenie nieruchomości zmieniła się. W takim wypadku właściciele nieruchomości zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski


Załącznik do Uchwały Nr XXI/110/13
Rady Gminy w Kołakach Kościelnych
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.docx


[1]) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897, z 2012 r. poz. 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i 228.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe