Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXI/111/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje się w celu zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, zapewnienia opieki higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości, zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

4. Przyznanie pomocy określonej w ust. 2 i 3 powinno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.

5. Rodzaj usług, zakres, okres, miejsce ich świadczenia oraz wysokość płatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę, określa się w decyzji przyznającej usługi.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Koszt 1 godziny opiekuńczej ustala się jako równowartość 1% kwoty najniższej emeryury, a koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 1,2% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim.

3. Usługobiorca nie ponosi odłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r., poz. 182 z późn. zm).

4. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

1) osoby samotnie gospodarujące:

Dochód na osobę wyrażony w % w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi, wyrażona w %

powyżej 100 - 150

10

powyżej 150 - 175

15

powyżej 175 - 200

20

powyżej 200 - 250

25

powyżej 250 - 275

30

powyżej 275 - 300

40

powyżej 300 - 350

60

powyżej 350 - 375

80

powyżej 375

100

2) osoby w rodzinie:

Dochód na osobę wyrażony w % w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi, wyrażona w %

powyżej 100 - 150

15

powyżej 150 - 175

25

powyżej 175 - 200

35

powyżej 200 - 250

45

powyżej 250 - 275

55

powyżej 275 - 300

65

powyżej 300 - 350

75

powyżej 350 - 375

85

powyżej 375

100

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług lub na wniosek jego przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności za korzystanie z usług może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat, zwłaszcza ze względu:

1) długotrwałą chorobą i ponoszone z nią udokumentowane znaczne wydatki,

2) nadmierne wydatki poniesione z przyczyn losowych,

3) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstie domowym,

4) inne trudne sytuacje życiowe, które uniemożliwiają ponoszenie odpłatności określonej decyzją.

§ 4. Należność za usługi wykonane w danym miesiącu świadczeniobiorca, bądź jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest wpłacić w terminie i wysokości określonej decyzją na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/136/06 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 212 poz. 2053).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe