reklama
| INFORLEX | GAZETA PRAWNA | KONFERENCJE | INFORORGANIZER | APLIKACJE | KARIERA | SKLEP
reklama
reklama
Jesteś tutaj: STRONA GŁÓWNA > Akty prawne

Uchwała nr XXI/111/13 Rady Gminy w Kołakach Kościelnych

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594)oraz art. 17 ust. 1 pkt 11, art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 182, poz. 509) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Pomoc w formie usług opiekuńczych, w tym specjalistycznych usług opiekuńczych, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, przyznaje się w celu zaspokajania codziennych potrzeb życiowych, zapewnienia opieki higienicznej, zalecanej przez lekarza pielęgnacji oraz w miarę możliwości, zapewnienia kontaktów z otoczeniem.

2. Pomoc w formie usług opiekuńczych lub specjalistycznych usług opiekuńczych przyznaje się osobie samotnej, która z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymaga pomocy innych osób, a jest jej pozbawiona.

3. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi mogą być przyznane również osobie, która wymaga pomocy innych osób, a rodzina, a także wspólnie niezamieszkujący małżonek, wstępni, zstępni nie mogą takiej pomocy zapewnić.

4. Przyznanie pomocy określonej w ust. 2 i 3 powinno być poprzedzone wywiadem środowiskowym oraz zebraniem niezbędnych dokumentów uzasadniających konieczność przyznania pomocy.

5. Rodzaj usług, zakres, okres, miejsce ich świadczenia oraz wysokość płatności ponoszonej przez świadczeniobiorcę, określa się w decyzji przyznającej usługi.

§ 2. 1. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze są odpłatne, z zastrzeżeniem ust. 3.

2. Koszt 1 godziny opiekuńczej ustala się jako równowartość 1% kwoty najniższej emeryury, a koszt 1 godziny specjalistycznych usług opiekuńczych ustala się jako równowartość 1,2% kwoty najniższej emerytury ogłaszanej w formie Komunikatu Prezesa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Monitorze Polskim.

3. Usługobiorca nie ponosi odłatności za przyznane usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, jeżeli dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego określonego w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U z 2013 r., poz. 182 z późn. zm).

4. Ustala się następujące zasady odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze:

1) osoby samotnie gospodarujące:

Dochód na osobę wyrażony w % w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi, wyrażona w %

powyżej 100 - 150

10

powyżej 150 - 175

15

powyżej 175 - 200

20

powyżej 200 - 250

25

powyżej 250 - 275

30

powyżej 275 - 300

40

powyżej 300 - 350

60

powyżej 350 - 375

80

powyżej 375

100

2) osoby w rodzinie:

Dochód na osobę wyrażony w % w stosunku do dochodu określonego w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o pomocy społecznej

Wysokość odpłatności liczona w stosunku do kosztu usługi, wyrażona w %

powyżej 100 - 150

15

powyżej 150 - 175

25

powyżej 175 - 200

35

powyżej 200 - 250

45

powyżej 250 - 275

55

powyżej 275 - 300

65

powyżej 300 - 350

75

powyżej 350 - 375

85

powyżej 375

100

§ 3. W szczególnie uzasadnionych przypadkach na wniosek osoby zobowiązanej do odpłatności za korzystanie z usług lub na wniosek jego przedstawiciela ustawowego lub pracownika socjalnego, osoba zobowiązana do odpłatności za korzystanie z usług może być częściowo lub całkowicie zwolniona z ponoszenia opłat, zwłaszcza ze względu:

1) długotrwałą chorobą i ponoszone z nią udokumentowane znaczne wydatki,

2) nadmierne wydatki poniesione z przyczyn losowych,

3) konieczność sprawowania usług opiekuńczych nad więcej niż jedną osobą w tym samym gospodarstie domowym,

4) inne trudne sytuacje życiowe, które uniemożliwiają ponoszenie odpłatności określonej decyzją.

§ 4. Należność za usługi wykonane w danym miesiącu świadczeniobiorca, bądź jego przedstawiciel ustawowy zobowiązany jest wpłacić w terminie i wysokości określonej decyzją na rachunek bankowy Ośrodka Pomocy Społecznej w Kołakach Kościelnych.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXVII/136/06 Rady Gminy Kołaki Kościelne z dnia 21 lipca 2006 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (Dz. Urz. Woj. Podl. Nr 212 poz. 2053).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Józef Dąbrowski

reklama
reklama

POLECANE

reklama
reklama

Ostatnio na forum

reklama
reklama

Eksperci portalu infor.pl

Łukasz Chmielniak

Specjalista prawa karnego gospodarczego, autor bloga Białe kołnierzyki

Zostań ekspertem portalu Infor.pl »
reklama
reklama
reklama