Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/202/13 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia zasad zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczania aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Lipsk

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594) i w związku z art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz.217) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Określa się zasady zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, dla którego podmiotem tworzącym jest Gmina Lipsk.

2. Ilekroć w uchwale jest mowa o zakładzie, należy przez to rozumieć zakład opieki zdrowotnej, o którym mowa w ust. 1.

§ 2. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych nie może prowadzić do ograniczenia dostępności do świadczeń zdrowotnych lub pogarszać warunków świadczenia usług udzielanych przez zakład.

§ 3. 1. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych będących mieniem ruchomym może być dokonane, jeżeli są one zbędne dla realizacji zadań statutowych zakładu.

2. Decyzję w sprawie zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie mienia ruchomego podejmuje kierownik zakładu, z zastrzeżeniem ust. 3.

3. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie mienia ruchomego o ustalonej przez zakład wartości szacunkowej przekraczającej kwotę 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych) wymaga zgody Rady Miejskiej w Lipsku.

4. Wniosek kierownika zakładu o wyrażenie zgody, o której mowa w ust. 3 powinien zawierać:

1) informację dotyczącą mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie zawierającą nazwę, rok produkcji, przeznaczenie;

2) uzasadnienie celowości zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie mienia ruchomego;

3) wartość szacunkową mienia ruchomego przeznaczonego do zbycia, oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie;

4) opinię rady społecznej zakładu dotyczącą zasadności planowanego zbycia mienia ruchomego.

5. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie mienia ruchomego następuje w drodze przetargu organizowanego przez kierownika zakładu, z zastrzeżeniem ust. 6.

6. Jeżeli w postępowaniu przetargowym nie uda się wyłonić podmiotu, na rzecz którego nastąpi zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie mienia ruchomego, zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie mienia ruchomego następuje po przeprowadzonych rokowaniach.

7. Trybu przetargowego nie stosuje się w odniesieniu od zbywania, oddawania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenia mienia ruchomego, którego wartość szacunkowa nie przekracza kwoty 3 500 zł (słownie: trzy tysiące pięćset złotych).

§ 4. 1. Aktywa trwałe zakładu będące nieruchomościami lub ich częściami mogą być oddane w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczone na cele związane ze świadczeniem usług medycznych.

2. Oddawanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości lub jej części na inne cele niż wskazane w ust. 1 jest dopuszczalne w przypadku, gdy nie spowoduje to ograniczenia dotychczasowej dostępności do świadczeń zdrowotnych udzielanych przez zakład.

3. Oddanie nieruchomości lub jej części w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na czas oznaczony do 3 lat wymaga uprzedniego pisemnego poinformowania o tym fakcie Burmistrza, z zastrzeżeniem ust. 4.

4. W przypadku, gdy po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zakład zawiera kolejną umowę z tym samym podmiotem, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość, zawarcie umowy musi być poprzedzone uzyskaniem przez zakład zgody Rady Miejskiej w Lipsku.

5. Oddanie nieruchomości lub jej części w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony wymaga uprzedniego uzyskania przez zakład zgody Rady Miejskiej w Lipsku.

6. Wniosek o wyrażenie zgody na oddanie nieruchomości lub jej części w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie powinien zawierać jej opis wraz ze wskazaniem przeznaczenia i sposobu jej zagospodarowania.

7. Oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości lub jej części następuje w drodze przetargu organizowanego przez kierownika zakładu, z zastrzeżeniem ust. 8.

8. Jeżeli w postępowaniu przetargowym nie uda się wyłonić podmiotu, na rzecz którego nastąpi oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości lub jej części, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie nieruchomości lub jej części, następuje po przeprowadzonych rokowaniach.

§ 5. Zbycie, oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych nie może być dokonane na rzecz:

1) kierownika zakładu, jego zastępcy oraz głównego księgowego zakładu;

2) osób prowadzących postępowanie przetargowe lub wykonujących czynności w ramach postępowania przetargowego;

3) osób pozostających w stosunku powinowactwa lub pokrewieństwa wobec osób wymienionych w pkt1 i 2.

§ 6. 1. W terminie do dnia 31 marca każdego roku, kierownik zakładu przedkłada Burmistrzowi sprawozdanie obejmujące wykaz zbytego mienia ruchomego oraz zawartych przez Zakład umów dotyczących oddania w dzierżawę, najem, użytkowanie oraz użyczenie aktywów trwałych.

2. Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać:

1) cenę zbycia mienia ruchomego oraz wskazanie podmiotu, na rzecz którego nastąpiło zbycie;

2) datę zawarcia umowy, okres na jaki umowa została zawarta, wskazanie podmiotu na rzecz którego nastąpiło oddanie w dzierżawę, najem, użytkowanie lub użyczenie aktywów trwałych, tryb jego wyłonienia, przedmiot umowy oraz roczne przychody zakładu z tego tytułu.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/194/01 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 listopada 2001 r. w sprawie określenia zasad zbycia, wydzierżawienia lub wynajęcia majątku trwałego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lipsku.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe