Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXIV/203/13 Rady Miejskiej w Lipsku

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951, z 2013 r. poz. 21 i 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się, iż opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się kwartalnie, do 15 dnia każdego ostatniego miesiąca kwartału, którego obowiązek ponoszenia opłaty dotyczy, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

3. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się bez wezwania na rachunek bankowy podawany na stronie internetowej oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Lipsku.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XX/132/12 Rady Miejskiej w Lipsku z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 799).

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Lipska.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


mgr inż. Jerzy Krysztopik

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe