Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 128/XXV/2013 Rady Gminy Kulesze Kościelne

z dnia 26 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy Kulesze Kościelne na rok 2013

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "d" oraz lit. "i" ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594.), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art.242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na :

1. Zmianie planu dochodów na kwotę 234.656,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 1 Po dokonanych zmianach plan dochodów wynosi 9.978.754,77 zł, w tym :

- bieżące w wysokości 9.768.496,27 zł,

- majątkowe w wysokości 210.258,50 zł,

2. Zmianie planu wydatków na kwotę 791.076,00 złotych zgodnie z załącznikiem Nr 2 . Po dokonanych zmianach plan wydatków 10.535.174,77 zł, z tego :

- bieżące w wysokości 9.119.288,77 zł,

- majątkowe w wysokości 1.415.886,00 zł,

§ 2. Deficyt budżetu Gminy w wysokości 556.420 złotych planuje się pokryć :

a) pożyczką na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie - 556.420 złotych

b) upoważnia się Wójta Gminy do zawarcia Umowy kredytowej do kwoty 556.420 złotych

§ 3. Limity zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 100.000 złotych

2) spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów - 700.000 złotych

3) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy w wysokości 556.420 złotych na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej .

§ 4. Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 5. Łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 1.256.420 złotych, oraz łączną kwotę rozchodów budżetu w wysokości 700.000 złotych stanowi załącznik Nr 4.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Marek Wnorowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 128/XXV/2013
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 128/XXV/2013
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 128/XXV/2013
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 128/XXV/2013
Rady Gminy Kulesze Kościelne
z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2013r.

infoRgrafika

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe