Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXXIV/190/13 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym /t.j. Dz.U z 2013 r. poz. 594/ oraz art. 211, art. 214, art. 215, art. 217 i art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych / Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 96, poz. 620, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726 z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 257, poz. 1726, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707, z 2012, poz. 1456, poz. 1548/ uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 43.128 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych o kwotę 43.128 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 43.565 zł, zgodnie z Załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian załącznika Nr 3 Wykaz zadań inwestycyjnych i środków na ich realizację w 2013 roku do Uchwały Nr XXVII/148/12 Rady Gminy Dobrzyniewo Duże z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Dobrzyniewo Duże na 2013 rok z późn. zm., zgodnie z Załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Objaśnienia do uchwały budżetowej zawarte są w załączniku nr 4 do uchwały.

§ 6. Budżet gminy po dokonanych zmianach wynosi :

1) plan dochodów w kwocie 24.432.840 zł z tego:

a) dochody bieżące 23.346.793 zł,

b) dochody majątkowe 1.086.047 zł;

2) plan wydatków w kwocie 26.258.369 zł z tego:

a) wydatki bieżące 21.194.433 zł,

b) wydatki majątkowe 5.063.936 zł ;

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Mirosław Kłosek


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIV/190/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIV/190/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIV/190/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

infoRgrafika

infoRgrafika


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXXIV/190/13
Rady Gminy Dobrzyniewo Duże
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Objaśnienia dokonanych zmian w planie budżetu gminy na 2013 rok.

I. Dokonano zwiększenia planu dochodów budżetowych o kwotę 43.128 zł w związku z otrzymaniem pism z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego odnośnie wzrostu dotacji jak również zwrot kwoty dotyczącej zwrot VAT .

II. Dokonano zwiększenia planu wydatków budżetowych o kwotę 43.128 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

III. Dokonuje się przeniesień planu wydatków między działami i paragrafami na kwotę 43.565 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu za 2013 rok .

IV. Zmianie ulega załącznik inwestycyjny w związku z wprowadzeniem zakupu inwestycyjnego - plac zabaw w miejscowości Ponikła, zmniejszeniu uległa wartość środków przeznaczonych na zakup samochodu strażackiego - po ogłoszeniu przetargu.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe