Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVII/148/2013 Rady Gminy Krypno

z dnia 30 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 r

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz.594), oraz art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) uchwala się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie dochodów zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Wprowadza się aktualizację załącznika inwestycyjnego na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Wprowadza się aktualizację planowanych dotacji z budżetu gminy na 2013r. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1. Plan dochodów ogółem 15.435.740zł, w tym: dochody bieżące 12.721.003zł dochody majątkowe 2.714.737zł

2. Plan wydatków ogółem 15.763.740zł, w tym: wydatki bieżące 11.498.930zł wydatki majątkowe 4.264.810zł

§ 6. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia załącznik Nr 5.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Bogdan Jurgielewicz


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/148/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 sierpnia 2013 r.


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/148/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 sierpnia 2013 r.


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/148/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 sierpnia 2013 r.


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVII/148/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Dotacje z budżetu na 2013r.

Dla jednostek sektora finansów publicznych

Lp

Podmiot dotowany

Celowa

Podmiotowa

Przedmiotowa

1.

Gmina Białystok

10.000

2.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mońkach


10.000

3.

Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Mońkach


12.000

4.

Gminny Ośrodek Kultury w Krypnie

2.100

297.000

5.

Gminna Biblioteka Publiczna w Krypnie

31.500

150.000

6.

Powiat Moniecki

50.000

Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Nazwa zadania lub podmiot

1.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Górze

353.000

2.

Niepubliczna Szkoła Podstawowa w Rudzie

106.700

3.

Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

40.000

4.

Ochotnicza Straż Pożarna w Długołęce

7.500

5.

Stowarzyszenie Gmin Górnej Narwi

30.000

Razem

193.100

906.700


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVII/148/2013
Rady Gminy Krypno
z dnia 30 sierpnia 2013 r.

Objaśnienia :

Plan dochodów:

Dz. 758 - zwiększenie planu- wprowadzenie dotacji celowej -zwrot części wydatków z wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

Plan wydatków:

Dz.600- zmniejsza się plan wydatków na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa drogi w m. Zastocze wraz z infrastrukturą", wprowadza się dotację celową dla Powiatu Monieckiego na modernizację drogi powiatowej na odcinku Kruszyn-Kulesze Chobotki.

Dz.700- zwiększenie planu na wydatki związane z utrzymaniem nieruchomości gminnych.

Dz.750- zwiększenie planu wydatków na zakup usług z tytułu konserwacji sprzętu komputerowego oraz innych usług.

Dz.754- zwiększenie planu wydatków na zakup usług.

Dz.801 - zwiększenie planu wydatków na opłatę ubezpieczenia autobusu szkolnego oraz świadczenia zdrowotne dla nauczycieli.

Dz. 900- zwiększenie planu wydatków na opłacenie kary za przetwarzanie odpadów na wysypisku oraz na zakup usług pozostałych a także przesunięcia w planie zadań inwestycyjnych.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe