Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Zarządzenie nr 225/13 Burmistrza Michałowa

z dnia 27 marca 2013r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedstawia się sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok w zawierające:

1) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok według którego: plan dochodów budżetowych po dokonanych zmianach wynosi25 226 952zł, wykonanie25 243 832,08zł (zgodnie z załącznikiem Nr 1).

2) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2012 rok według którego: plan wydatków budżetowych po dokonanych zmianach wynosi25 998 591zł, wykonanie24 071 475,26zł (zgodnie z załącznikiem Nr 2).

3) Sprawozdanie z wykonania planów finansowych zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (zgodnie z załącznikiem Nr 3).

4) Informację opisową do wyżej wymienionych sprawozdań (zgodnie z załącznikiem Nr 4).

5) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki w Michałowie za 2012 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 5).

6) Sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminngo Centrum Kultury w Michałowie za 2012 rok (zgodnie z załącznikiem Nr 6).

7) Informację o stanie mienia komunalnego gminy (zgodnie z załącznikiem Nr 7).

§ 2. Sprawozdania o których mowa w § 1 przdłożyć w terminie 7 dni od daty podpisania Radzie Miejskiej w Michałowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Burmistrz Michałowa


Marek Nazarko


Załącznik do Zarządzenia Nr 225/13
Burmistrza Michałowa
z dnia 27 marca 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-09
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe