Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 246/XXVIII/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz.594, art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969, Nr 191, poz. 1412, Nr 245, poz. 1775, Nr 249, poz. 1825; z 2007 r. Nr 109, poz. 747; z 2008 r. Nr 116, poz. 730, Nr 237, poz. 1655; z 2009 r. Nr 56, poz. 458; z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 226, poz. 1475) art. 6 ust. 13, ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 95, poz. 613, Nr 96, poz. 620, Nr 225, poz. 1461, Nr 226, poz. 1475, z 2011r. Nr 102, poz. 584, Nr 112, poz. 654, Nr 171, poz. 1016, Nr 232, poz. 1378) oraz art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 465) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wzór deklaracji na podatek od nieruchomości stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Określa się wzór deklaracji na podatek rolny stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Określa się wzór deklaracji na podatek leśny stanowiący załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc uchwała Nr 178/XVIII/12 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 27 czerwca 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2012, poz. 1983).

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 246/XXVIII/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik1.pdf

INFORMACJA W SPRAWIE PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNEGO, LEŚNEGO.

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 246/XXVIII/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik2.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 246/XXVIII/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik3.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK ROLNY

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 246/XXVIII/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.
Zalacznik4.pdf

DEKLARACJA NA PODATEK LEŚNY

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe