Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 250/XXVIII/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wysokie Mazowieckie oraz warunków i sposobu ich przyznawania

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 72 ust. 1, w związku z art. 91 d pkt 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006r. Nr 97, poz. 674, Nr 170, poz. 1218, Nr 220, poz. 1600; z 2007r. Nr 17, poz. 95, Nr 80, poz. 542, Nr 102, poz. 689, Nr 158, poz. 1103, Nr 176, poz. 1238, Nr 191, poz. 1369, Nr 247, poz. 1821; z 2008 r. Nr 145, poz. 917, Nr 227, poz. 1505; z 2009 r. Nr 1, poz. 1, Nr 56, poz. 458, Nr 67, poz. 572, Nr 97, poz. 800, Nr 213, poz. 1650, Nr 219, poz. 1706; z 2011 r. Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 908 oraz poz. 1544; z 2013 r. poz. 675) Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala, co nastepuje:

§ 1. W uchwale nr 67/XII/08 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie z dnia 14 lutego 2008r. w sprawie określenia rodzajów świadczeń przyznawanych w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli szkół i placówek, dla których organem prowadzącym jest Gmina Wysokie Mazowieckie oraz warunków i sposobu ich przyznawania (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2008 r. Nr 70, poz. 644), wprowadza się następujące zmiany:

1) w §2 ust. 2 otrzymuje następujące brzmienie:

Środkami finansowymi przeznaczonymi na pomoc zdrowotną dla nauczycieli dysponują dyrektorzy szkół po uprzednim zaopiniowaniu wniosku przez komisję ds. funduszu zdrowotnego, powołaną przez Wójta Gminy, w składzie:

1. jeden dyrektor szkoły z terenu Gminy Wysokie Mazowieckie,

2. dwóch pracowników Urzędu Gminy.";

2) §6 otrzymuje następujące brzmienie:

Obsługę techniczną funduszu zdrowotnego prowadzi księgowość Urzędu Gminy Wysokie Mazowieckie.".

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe