Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 253/XXVIII/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych przez osoby prawne i fizyczne na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku z art. 90 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703 i Nr 281, poz. 2781; z 2005r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991; z 2011 Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941 oraz poz. 979) Rada Gminy Wysokie Mazowieckie uchwala, co następuje:

§ 1. Niniejszą uchwałą ustala się tryb udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Gminy Wysokie Mazowieckie oraz tryb i zakres kontroli prawidłowości ich wykorzystania dla niepublicznych przedszkoli oraz osób prowadzących inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 2. Niepublicznym przedszkolom przysługuje dotacja w wysokości 75 % wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że wysokość dotacji na uczęszczającego do przedszkola ucznia niepełnosprawnego równa jest kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Wysokie Mazowieckie.

§ 3. Osobom prowadzącym inne niepubliczne formy wychowania przedszkolnego przysługuje na każdego ucznia objętego tą formą wychowania przedszkolnego dotacja w wysokości 50 % wydatków bieżących ponoszonych przez najbliższą gminę w przedszkolach publicznych w przeliczeniu na jednego ucznia, z tym, że wysokość dotacji na uczęszczającego do innej formy wychowania przedszkolnego ucznia niepełnosprawnego równa jest kwocie przewidzianej na ucznia niepełnosprawnego uczęszczającego do oddziału przedszkolnego w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymanej przez Gminę Wysokie Mazowieckie.

§ 4. Dotacja, o której mowa w § 2 i 3 udzielana jest na wniosek osoby prowadzącej niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego złożony w Urzędzie Gminy Wysokie Mazowieckie nie później niż do 30 września roku poprzedzającego rok udzielenia dotacji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1.

§ 5. 1. Organ dotujący przekazuje dotację na rachunek niepublicznego przedszkola lub osoby prowadzącej inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego wskazany przez wnioskodawcę, w 12 miesięcznych ratach w terminie do 25 dnia każdego miesiąca.

2. Raty dotacji przekazywane są w wysokości określonej iloczynem: stawka dotacji pomnożona przez aktualną liczbe uczniów uczęszczających do niepublicznej placówki oświatowej w danym miesiącu.

3. Podmiot prowadzący niepubliczne przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego sporządza i przekazuje w terminie do dnia 10 - go każdego miesiąca informację o faktycznej liczbie uczniów uczęszczających do placówki oświatowej według stanu na dzień 1 - go każdego miesiąca na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do uchwały. Informacja stanowi podstawę do obliczenia i przekazania podmiotowi prowadzącemu części dotacji na dany miesiąc.

4. Wypłacana w każdym miesiącu dotacja ma charakter zaliczkowy, ewentualne nadpłaty bądź niedopłaty będą korygowane przy przekazaniu kolejnej raty dotacji.

5. Dotacje za miesiąc lipiec i sierpień przekazywane będą na podstawie liczby uczniów z miesiąca czerwca.

§ 6. 1. Podmiot prowadzący niepubliczną placówkę oświatową sporządza rozliczenie otrzymanej dotacji, zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 3, z wyszczególnieniem kwot na poszczególne rodzaje wydatków w okresie rocznym od stycznia do grudnia roku, w którym udzielono dotacji - w terminie do 25 stycznia roku następnego.

2. Kwotę dotacji niewykorzystanej do końca roku poprzedniego lub dotacji nadpłaconej w roku poprzednim, podmiot dotowany zwraca Gminie Wysokie Mazowieckie w terminie do 31 stycznia następnego roku.

3. W przypadku gdy niepubliczna placówka oświatowa kończy swoją działalnośc, rozliczenia należy dokonać w terminie 30 dni od otrzymania ostatniej transzy dotacji.

4. Dotacje wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem oraz pobrane nienależnie lub w nadmiernej wysokości podlegają zwrotowi wraz z odsetkami w wysokości określonej, jak dla zaległości podatkowych w ciągu 15 dni od dnia stwierdzenia nieprawidłowości.

§ 7. 1. Organowi dotującemu przysługuje prawo kontroli prawidłowości informacji przekazanych przez organ prowadzący przedszkole niepubliczne lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego.

2. Kontrola prawidłowości wykorzystywania udzielonej dotacji może nastąpić w trakcie realizacji zadań oraz w sytuacji zakończenia działalności placówki, a w szczególności w związku z niezłożeniem rozliczenia dotacji, niewpłaceniem do budżetu kwot wynikających z rozliczenia dotacji oraz w sytuacji, gdy złożone rozliczenie dotacji nie zostało zatwierdzone pod względem merytorycznym przez osoby upoważnione przez Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie.

3. Kontrolę o której mowa w ust. 2, przeprowadza się po uprzednim powiadomieniu organu prowadzącego przedszkole lub inną niepubliczną formę wychowania przedszkolnego, na co najmniej 7 dni przed planowanym terminem kontroli, o zakresie, przewidywanym czasie oraz miejscu przeprowadzenia kontroli.

4. Zakres kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji obejmuje w szczególności:

1) zgodność danych zawartych we wniosku o udzielenie dotacji, w informacjach miesięcznych oraz w rocznym rozliczeniu dotacji z danymi zawartymi w obowiązującej, zgodnie z odrębnymi przepisami dokumentacji organizacyjnej, finansowej oraz przebiegu nauczania w niepublicznych przedszkolach lub innych niepublicznych formach wychowania przedszkolnego ;

2) ewidencję księgową i dokumenty finansowe potwierdzające wykorzystanie dotacji na pokrycie wydatków bieżących przedszkola niepublicznego lub innej niepublicznej formy wychowania przedszkolnego.

5. Z przeprowadzonej kontroli sporządzany jest protokół, który po jednym egzemplarzu otrzymują: jednostka kontrolowana wraz z poświadczeniem otrzymania protokołu oraz Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie .

6. Na podstawie ustaleń protokołu kontroli do skontrolowanej jednostki kierowane jest pisemne wystąpienie pokontrolne, które może dotyczyć stwierdzonych nieprawidłowości w zakresie danych o ilości uczniów lub nieprawidłowości w wykonywaniu dotacji, wraz z wyliczeniem kwoty dopłaty do dotacji otrzymanej z budzeniu gminy lub kwoty zwrotu dotacji pobranej w nadmiernej wysokości albo pobranej niezgodnie z przeznaczeniem.

7. W terminie 14 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego dyrektor jednostki kontrolowanej lub organ prowadzący jednostkę kontrolowaną może skierować zastrzeżenia do Wójta Gminy Wysokie Mazowieckie.

8. O wyniku rozpatrzenia zastrzeżeń, o których mowa w ust. 7, Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie powiadamia jednostkę kontrolowaną i organ prowadzący w terminie 14 dni od otrzymania zastrzeżeń.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wysokie Mazowieckie.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty opublikowania w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązywania od dnia 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 253/XXVIII/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

……………………………….

(pieczęć organu prowadzącego)

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie
Wniosek o przyznanie dotacji niepublicznym placówkom przedszkolnym
na rok …..

1. Pełna nazwa i adres placówki:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………....

2. Nazwa i adres organu prowadzącego:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

3. Numer i data wydania zaświadczenia o wpisie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

4. Nazwa banku i numer rachunku bankowego, na który należy przekazać dotację

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

5. Planowana liczba dzieci w roku ………………………………………….

- w okresie od 1 stycznia do 31 sierpnia ……………………………………

w tym spoza Gminy Wysokie Mazowieckie ……………………………….

- w okresie od 1 września do 31 grudnia …………………………………..

w tym spoza Gminy Wysokie Mazowieckie ……………………………...

Zobowiązuję się do informowania o wszelkich zmianach zachodzących w powyżej przedstawionych danych oraz o faktycznej liczbie dzieci w każdym miesiącu, a także do rozliczania otrzymanej dotacji zgodnie z ustalonymi zasadami.……………………..

…………………………………….

(miejscowość i data)

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego)


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 253/XXVIII/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

……………………………….

(pieczęć organu prowadzącego)

Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie

Informacja o aktualnej liczbie uczniów
W przedszkolu/innej formie wychowania przedszkolnego
w miesiącu ………………………….r.

Lp.

Imię i nazwisko dziecka

Data urodzenia dziecka

Adres zamieszkania dziecka
……………………..

…………………………………….

(miejscowość i data)

(podpis osoby upoważnionej lub podpisy osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu organu prowadzącego)


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 253/XXVIII/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

……………………………….

(pieczęć organu prowadzącego)


Wójt Gminy Wysokie Mazowieckie


ROZLICZENIE OTRZYMANEJ DOTACJI
ZA ROK ……………..


I. Kwota otrzymanej dotacji………………………………………. zł. (słownie: ……………………………zł)

II. Informacja o wykorzystaniu dotacji:

Lp.

Rodzaje wydatków finansowanych w ramach dotacji (dotyczy tylko wydatków związanych z działalnością dotowanej placówki oświatowej)

Wysokość poniesionych wydatków finansowych w ramach otrzymanej dotacji

1.

Wynagrodzenia pracowników

2.

Pochodne od wynagrodzeń(składki na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy)

3.

Wydatki ponoszone na utrzymanie lokalu

4.

Zakup wyposażenia, książek i pomocy dydaktycznych

5.

Remonty bieżące

6.

Pozostałe wydatki nie stanowiące wydatków inwestycyjnych, przeznaczone na realizację zadań z zakresu kształcenia, wychowania i opieki, w tym profilaktyki społecznej

Ogółem:

III. Kwota niewykorzystanej dotacji………….. zł.

Oświadczam, że wszystkie podane przeze mnie dane są zgodne z rzeczywistością.
................................................. ...........................................................................

(miejscowość, data) (podpis i pieczątka składającego rozliczenie)

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe