Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/147/13 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 4 września 2013r.

w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 ) oraz art. 6n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z 2013r. poz.21, 228 i 888), uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości w brzmieniu określonym w załączniku do uchwały.

§ 2. Deklaracje, o których mowa w § 1, właściciele nieruchomości obowiązani są złożyć w siedzibie Urzędu Gminy Hajnówka, ul. Aleksego Zina 1, 17-200 Hajnówka w terminie:

1. Pierwsza deklaracja - do 15 marca 2013 roku.

2. Zmiana danych zawartych w pierwszej deklaracji - 14 dni od dnia nastąpienia zmiany.

3. 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.

4. 14 dni od daty zmiany wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi związanej w szczególności ze zmianą ilości odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości w roku ubiegłym lub zmianą rzeczywistych kosztów poniesionych przez gminę w roku ubiegłym za zagospodarowanie odebranych odpadów.

§ 3. Właściciele nieruchomości składają deklaracje, o których mowa w § 1, do Urzędu Gminy Hajnówka pisemnie lub elektronicznie.

§ 4. Deklaracje elektroniczne należy składać poprzez platformę e-PUAP, opatrzone profilem zaufanym lub bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXI/114/12 Rady Gminy Hajnówka 28 grudnia 2012 r. w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 546).

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski


Załącznik do Uchwały Nr XXVIII/147/13
Rady Gminy Hajnówka
z dnia 4 września 2013 r.
Zalacznik1.pdf

Deklaracja o wysokości opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Wytwarzanymi na nieruchomości zamieszkałych

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe