Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVIII/148/13 Rady Gminy Hajnówka

z dnia 4 września 2013r.

w sprawie ustalenia opłat za świadczenia udzielane przez punkt przedszkolny i oddział przedszkolny w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Hajnówka

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 594) oraz art.6 ust.1 pkt.2 i ust.2 i art. 14 ust. 5 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, Nr 273, poz. 2703, Nr 281, poz. 2781, z 2005 r. Nr 17, poz. 141, Nr 94, poz. 788, Nr 122, poz. 1020, Nr 131, poz. 1091, Nr 167, poz. 1400, Nr 249, poz. 2104, z 2006 r. Nr 144, poz. 1043, Nr 208, poz. 1532, Nr 227, poz. 1658, z 2007 r. Nr 42, poz. 273, Nr 80, poz. 542, Nr 115, poz. 791, Nr 120, poz. 818, Nr 180, poz. 1280, Nr 181, poz. 1292, z 2008 r. Nr 70, poz. 416, Nr 145, poz. 917, Nr 216, poz. 1370, Nr 235, poz. 1618, z 2009 r. Nr 6, poz. 33, Nr 31, poz. 206, Nr 56, poz. 458, Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1705, z 2010 r. Nr 44, poz. 250, Nr 54, poz. 320, Nr 127, poz. 857, Nr 148, poz. 991, z 2011 r. Nr 106, poz. 622, Nr 112, poz. 654, Nr 139, poz. 814, Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz.1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979 oraz z 2013 r. poz.87 i poz.827) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się czas zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego na 5 godzin dziennie .

2. Czas przeznaczony na bezpłatne nauczanie,wychowanie i opiekę, o którym mowa w ust.1 ustala się od godziny 800do 1300.

3. Gmina Hajnówka ponosi pełne koszty opieki, nauczania i wychowania w zakresie podstawy programowej wychowania przedszkolnego realizowanej w punkcie przedszkolnym i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których jest organem prowadzącym.

§ 2. Rodzice (prawni opiekunowie) wnoszą opłatę za świadczenia realizowane w czasie wykraczającym poza czas realizacji podstawy programowej, o której mowa § 1. ust 1 obejmujące w szczególności:

1) organizowanie zajęć sportowych i imprez okolicznościowych,

2) prowadzenie zajęć relaksacyjno-wyciszających,

3) realizację zajęć opiekuńczo- wychowawczych w zakresie:

a) fachowej opieki pedagogicznej,

b) adaptacji dzieci w środowisku przedszkolnym,

c) rozwijania zdolności twórczych,

d) wspierania indywidualnych zainteresowań.

§ 3. 1. Ustala się opłatę za korzystanie ze świadczeń o których mowa w § 2 w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) za każdą rozpoczęta godzinę.

2. Miesięczna wysokość opłaty za czas realizacji odpłatnych świadczeń ustalana jest jako iloczyn: stawki godzinowej, o której mowa w ust. 1, deklarowanej przez rodziców (prawnych opiekunów) liczby godzin pobytu dziecka ponad czas określony w § 1 oraz liczby dni pobytu dziecka w punkcie przedszkolnym lub oddziale przedszkolnym w szkołach podstawowych.

3. Ustala się termin wnoszenia opłaty, o której mowa w § 3 ust.2 do 10 każdego miesiąca po miesiącu, w którym dziecko korzystało ze świadczeń.

4. Rodzice (prawni opiekunowie) w karcie zgłoszenia dziecka do punktu przedszkolnego lub oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, deklarują dzienną liczbę godzin korzystania w danym roku szkolnym przez dziecko ze świadczeń, o których mowa w § 1 i 2.

5. Opłata, o której mowa w ust. 1, nie obejmuje kosztów wyżywienia, które są naliczane na podstawie odrębnych przepisów.

6. Opłata, o których mowa w ust. 1 pobierana jest w szkołach.

§ 4. Ustala się warunki zwalniania rodziców (prawnych opiekunów) z opłaty, o której mowa w § 3:

1) Zwolnienie może być przyznane na wniosek rodzica (prawnego opiekuna). Rodzic (prawny opiekun) przedstawia w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.

2) Ustala się wysokość zwolnień:

a) zwalnia się z opłaty za świadczenia realizowane od godziny 630do 800.

b) zwalnia się z opłaty w przypadku gdy z usług punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej korzysta dziecko, którego rodzina znajduje się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu darzenia losowego, a w szczególności: śmierć jednego z rodziców lub prawnych opiekunów, huragan, pożar. Zwolnienie może być przyznane na cztery miesiące, nie więcej niż trzy razy roku od wystąpienia zdarzenia zasadniającego przyznanie tego zwolnienia

c) obniża się o 50% opłatę w przypadku, gdy z usług punktu przedszkolnego i oddziału przedszkolnego w szkołach podstawowych, których organem prowadzącym jest Gmina Hajnówka, korzysta drugie i kolejne dziecko z rodziny.

3) Zwolnienia o których mowa w § 4 pkt.2 przysługują od początku miesiąca, w którym rodzic przedłożył dyrektorowi szkoły oświadczenie o których mowa w § 4 pkt 1.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hajnówka.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego, z mocą obowiązywania od 1 września 2013 r.

Przewodniczący Rady


Wiesław Józef Komarewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe