Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXV/191/13 Rady Miejskiej w Knyszynie

z dnia 6 września 2013r.

w sprawie pozbawienia statusu pomnika przyrody

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 i art 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. u. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 44 ust. 3, 3a i 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Z 2013 r. poz. 627 i 628) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Pozbawia się statusu pomnika przyrody drzewo gatunek lipa drobnolistna, numer ewidencyjny pomnika przyrody 441 ustanowionego Zarządzeniem Nr 12/84 Wojewody Białostockiego z dnia 3 lutego 1984 w sprawie uznania niektórych tworów za pomniki przyrody i objecie ich ochroną, położonego w miejscowości Nowiny Zdroje w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1398B- od dr. Woj. Nr 671-Zofiówka- Nowiny K.- Nowiny Z.- Krasne F.- dr. Kraj. Nr 8 przy posesji nr 10 (nr. geodezyjny 6/5 grunty wsi Nowiny Zdroje gmina Knyszyn), obręb Nowiny Zdroje, stanowiącej własności Powiatu Monieckiego.

2. Pozbawienie statusu pomnika przyrody następuje z uwagi na zagrożenie bezpieczeństwa powszechnego.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Knyszyna.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej


Stanisław Ciołko

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe