Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 142/XXVI/2013 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 9 września 2013r.

w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uiszczają kwartalnie w okresach następujących:

1) za I kwartał w terminie do 30 marca każdego roku;

2) za II kwartał w terminie do 30 czerwca każdego roku;

3) za III kwartał w terminie do 30 września każdego roku;

4) za IV kwartał w terminie do 30 grudnia każdego roku.

§ 2. Opłatę, o której mowa w § 1 uiszcza się bez wezwania u inkasenta lub przelewem na rachunek Urzędu Gminy Perlejewo.

§ 3. Traci moc uchwała Nr 127/XXII/13 Rady Gminy w Perlejewie z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 1681).

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.

Przewodniczący Rady


Sławomir Bondarczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe