Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 143/XXVI/13 Rady Gminy w Perlejewie

z dnia 9 września 2013r.

w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 6l ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228, poz. 888) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zarządza się na terenie Gminy Perlejewo pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.

§ 2. Wyznacza się na inkasentów sołtysów sołectw Gminy Perlejewo.

§ 3. Określa się wysokość wynagrodzenia za inkaso w wysokości 4% od zainkasowanej sumy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady


Sławomir Bondarczuk

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-11
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe