Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 247/XXVIII/13 Rady Gminy Wysokie Mazowieckie

z dnia 29 sierpnia 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy polegających na:

1. zwiększeniu planu dochodów bieżących o kwotę 106.533zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1,

2. zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 106.533zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2,

3. przeniesieniu w planie wydatków kwoty 96.205zł., skutkujące zwiększeniem wydatków majątkowych i zmniejszeniem wydatków bieżących o kwotę 5.166zł. zgodnie z załącznikiem Nr 3,

4. dokonaniu zmiany wykazu "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku" zgodnie z załącznikiem Nr 4,

5. objaśnienia dokonanych zmian w budżecie zawarto w załączniku Nr 5,

6. po dokonanych zmianach: -plan dochodów ogółem wynosi: 12.151.646zł., w tym: dochody bieżące 11.816.227zł., dochody majątkowe 335.419zł., -plan wydatków ogółem wynosi 13.368.646zł., w tym: wydatki bieżące 10.933.657zł., wydatki majątkowe 2.434.989zł., -deficyt budżetowy ogółem wynosi 1.217.000zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 247/XXVIII/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

DOCHODY - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

750

75075

0960

6.000

Darowizny na wsparcie festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej

758

75814

2030

100.533

Dotacja celowa na realizację własnych zadań bieżących gmin

Ogółem

106.533

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 247/XXVIII/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

600

60016

4270

90.533

Własne wydatki bieżące dotyczące remontów dróg gminnych

700

70005

4300

10.000

Własne wydatki bieżące dotyczące usług związanych z gospodarką nieruchomościami

750

75075

4300

6.000

Własne wydatki bieżące związane z promocją gminy

Ogółem

106.533

w zł.

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 247/XXVIII/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

WYDATKI - ZMNIEJSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

600

60016

4270

7.380

Zmniejszenie własnych wydatków bieżących stanowiących fundusz sołecki m. Gołasze-Puszcza

750

75023

4210

5.166

Zmniejszenie własnych wydatków bieżących dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi

801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801
801

80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114
80114

3020
4010
4040
4110
4120
4210
4270
4280
4300
4370
4410
4430
4700

5
58.429
1.088
12.206
1.641
2.537
300
17
3.467
794
1.105
200
1.520

Zmniejszenie własnych wydatków bieżących w związku z likwidacją Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli z dniem 31.08.2013r.

926

92605

4300

350

Zmniejszenie własnych wydatków bieżących dotyczących zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogółem

96.205

WYDATKI - ZWIĘKSZENIA (PRZENIESIENIA)

w zł.

Dział

Rozdział

§

Kwota

Uwagi

600

60016

4300

7.380

Zwiększenie własnych wydatków bieżących stanowiących fundusz sołecki m. Gołasze-Puszcza

750
750
750
750
750
750
750
750
750

75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023
75023

4010
4110
4120
4270
4300
4370
4410
4430
4700

58.429
12.206
1.641
1.410
6.004
794
1.105
200
1.520

Zwiększenie własnych wydatków bieżących dotyczących utrzymania Urzędu Gminy

750

75023

6060

5.166

Zwiększenie własnych wydatków majątkowych zwiazanych z obsługą gospodarki odpadami komunalnymi

926

92605

4170

350

Zwiększenie własnych wydatków bieżących dotyczących zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu

Ogółem

96.205

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr 247/XXVIII/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku

L.p.

Dział

Rozdział

§

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2013 (8+9+10+11)

Z tego źródła finansowania

Dochody własne j.s.t.

Nadwyżka
budżetowa
z lat ubiegłych

Środki z innych źródeł (wpłaty ludności)

Środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u. f. p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1

010

01010

6050

Wykonanie dokumentacji na remont sieci wodociągowej oraz budowę kanalizacji deszczowej (ok. 1 km) w m. Mystki-Rzym

30.000

30.000

30.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 9.000 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

2

600

60016

6050

Nakłady związane z opracowaniem dokumentacji na przebudowę dróg gminnych oraz przebudowa dróg gminnych w miejscowościach:
1.Jabłonka Kościelna (62mb i 92mb.)
2.Jabłonka-Świerczewo - Tybory-Misztale -2 km.
3.Miodusy-Stok w k.Skarżyna - ok. 500mb
4.Osipy-Zakrzewizna -Wiśniówek Kol. - ok. 800mb.
5.Stara-Ruś - 200mb.
6.Święck Wielki - 80mb
7.Tybory-Wólka-Gołasze Górki - ok. 719mb.
8.Święck-Nowiny -115mb.

807.441

807.441

807.441

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 15.274 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

3

600

60016

6060

Zakup 6 wiat przystankowych w m. Dąbrowa-Dzięciel, Gołasze-Górki, Miodusy Wielkie,Wiśniówek, Święck Wielki i Jabłoń-Uszyńskie

25.092

25.092

25.092

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie, w tym 16.728 z wyodrębnionego f. sołeckiego

4

700

70005

6050

Zakup nieruchomości zabudowanej w m. Gołasze-Puszcza

21.310

21.310

21.310

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

5

720

72095

6060

Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania

11.494

11.494

1.724

9.770

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

6

750

75023

6050

Montaż pylonu informacyjnego na działce Urzędu Gminy

5.500

5.500

5.500

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

7

750

75023

6060

Zakup licencji oprogramowania komputerowego do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi

5.166

5.166

5.166

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

8

754

75412

6050

Budowa garażu dla OSP w Starej Rusi

155.000

155.000

155.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

9

754

75412

6060

Zakup zestawu do ratownictwa technicznego: agregatu oddymiającego, rozpieracza kolumnowego i aparatów ODO 2 kpl.dla jednostek KSRG

27.500

27.500

27.500

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

10

754

75412

6060

Dostawa dwóch samochodów specjalnych dla jednostek OSP Bryki i OSP Gołasze-Puszcza

108.000

108.000

96.000

12.000
(wkład własny OSP)

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

11

900

90001

6057
6059

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Bryki, Mazury i Tybory-Kamianka

190.556

190.556

109.997

80.559

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

12

900

90001

6057
6059

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Święck Wielki i Brzóski-Tatary

176.603

176.603

102.889

73.714

UG Wys. Maz, w tym 6.870 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

13

900

90001

6050

Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowościach Buczyno-Mikosy, Miodusy-Stasiowięta, Sokoły-Jaźwiny i Tybory-Trzcianka

34.480

34.480

34.480

UG Wys. Maz, w tym 24.480 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

14

900

90001

6050

Zakup i montaż altany w m.Michałki

6.000

6.000

6.000

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

15

900

90015

6050Montaż oświetlenia w m. Święck-Nowiny, Mazury, Zawrocie-Nowiny i Nowe Osipy

80.000

80.000

80.000

UG Wys. Maz, w tym 11.610 zł. z wyodrębnionego f. sołeckiego

16

921

92109

6057
6059


Remont połączony z modernizacją Świetlicy Wiejskiej w Kalinowie-Czosnowie

300.000

300.000

178.049

121.951

Urząd Gminy Wysokie Mazowieckie

17

921

92109

6060

Zakup klimatyzatora chłodząco-grzewczego - świetlica w Tyborach-Jezierni

7.652

7.652

7.652

UG Wys. Maz, 5.977 z wyodrębnionego f. sołeckiego

Ogółem

1.991.794

1.991.794

1.693.800

12.000

285.994

x

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski


Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 247/XXVIII/13
Rady Gminy Wysokie Mazowieckie
z dnia 29 sierpnia 2013 r.

Objaśnienia

dokonanych zmian w budżecie Gminy na 2013 rok

1. Podlaski Urząd Wojewódzki pismem z dnia 27 sierpnia 2013 roku zwiększył o kwotę 100.533 zł. dotację celową na realizację własnych zadań bieżących gmin pochodzącą ze zwrotu części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 roku.

WW. kwotę przeznacza sie na:

- remonty dróg gminnych - kwota 90.533zł.

- usługi związane z gospodarką nieruchomościami - kwota 10.000zł.

2. Na konto Urzędu Gminy wpłynęły dwie darowizny na wsparcie festynu rodzinnego w Jabłonce Kościelnej na ogólną sumę 6.000zł.

WW. kwotę należy wprowadzić do planu budżetu po stronie dochodów i wydatków bieżących.

3. W drodze przeniesień w planie wydatków budżetowych należy zapewnić brakujące środki na:

- usługę wytyczenia drogi w ramach funduszu sołeckiego m. Gołasze-Puszcza - 7.380zł.

- zakup licencji oprogramowania do obsługi systemu gospodarki odpadami komunalnymi - 5.166zł.

- wnagrodzenie sędziego turnieju piłki nożnej w Jabłonce Kościelnej - 350zł.

4. W związku z likwidacją Gminnego Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli z dniem 31.08.2013 roku i przejęciem jego zadań przez Urząd Gminy należy dokonać zmian w planie wydatków budżetowych polegających na przeniesieniu pozostałego planu w kwocie 83.309 z rozdziału 80114Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkółdo rozdziału 75023Urzędy Gmin.

Należy również ująć w planie wydatków budżetowych Urzęd Gminy zadań realizowanych do tej pory przez GZOSiP dotyczących:

- dowożenia uczniów do szkół - kwota 118.016zł. (rozdział 80113),

- pozostałej działalności - kwota 17.436zł. (rozdział 80195),

- wypłaty stypendiów socjalnych dla uczniów - kwota 1.227zł. (rozdział 85415)

5. W ramach zaplanowanych środków inwestycyjnych na zadaniu dotyczącym montażu lamp oświetleniowych należy przeznaczyć 10.000zł. na zakup i montaż lampy solarnej w m. Nowe Osipy.

6. Po dokonanych zmianach w planie dochodów i wydatków budżetowych należy dokonać odpowiednich zmian w załączniku "Limity wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w 2013 roku"

Przewodniczący Rady Gminy


Leszek Antoni Brzozowski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-13
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe