Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr 159/XXXI/13 Rady Miasta Zambrów

z dnia 10 września 2013r.

zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) oraz art. 6n ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) Rada Miasta Zambrów uchwala, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 135/XXVII/13 Rady Miasta Zambrów z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (publikacja Dz. U. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 1759 z 5 kwietnia 2013 r.) otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.


Załącznik do Uchwały Nr 159/XXXI/13
Rady Miasta Zambrów
z dnia 10 września 2013 r.

Wykaz dokumentów potwierdzających dane zawarte w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

W przypadku wykazania w deklaracji nieruchomości lub lokali mieszkalnych zamieszkałych przez gospodarstwa jednoosobowe lub dwuosobowe oraz lokali mieszkalnych niezamieszkałych do deklaracji należy dołączyć:

1. W przypadku zabudowy jednorodzinnej:

- oświadczenie właściciela nieruchomości o liczbie osób w gospodarstwie domowym.

2. W przypadku zabudowy wielorodzinnej:

zestawienie zawierające:

a) wykaz lokali mieszkalnych zamieszkałych przez osoby tworzące gospodarstwa domowe jednoosobowe;

b) wykaz lokali mieszkalnych niezamieszkałych;

c) wykaz lokali mieszkalnych zamieszkałych przez osoby tworzące gospodarstwa domowe dwuosobowe z podaniem powierzchni poszczególnych lokali.

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe