Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXX/131/13 Rady Gminy Trzcianne

z dnia 4 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie Gminy Trzcianne na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 594) oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz 885) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w budżecie Gminy Trzcianne polegających na:

1) Zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 492 573 zł, oraz zmniejszeniu planów dochodów o kwotę 70 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

2) Zwiększeniu planu wydatków budżetowych o kwotę 432 573 zł, oraz zmniejszeniu planów wydatków o kwotę 10 000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

2. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:

1) Dochody ogółem - 14 705 153

a) dochody bieżące - 13 813 266

b) dochody majątkowe - 891 887

2) Wydatki ogółem - 14 985 153

a) wydatki bieżące - 13 161 431

b) wydatki majątkowe - 1 823 722 zł.

§ 2. Zmianie limitów wydatków na zadania inwestycyjne realizowane w roku 2013 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3. Ustala się deficyt budżetu Gminy w wysokości 280 000 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów w kwocie 280 000 zł.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Trzcianne.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Gminy


Roman Klepadło


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/131/13
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 4 września 2013 r.

Zmiany w planie dochodów na 2013 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Dochody

zwiększenie

zmniejszenie

BIEŻĄCE

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

2330

dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień ( umów) miedzy jst

70 000

2700

środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw pozyskanych z innych źródeł

70 000

60078

Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

235 304

756

Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75618

wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw

0490

wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw

160 596

758

Różne rozliczenia

75814

Różne rozliczenia finansowe

2030

dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

26 673

RAZEM BIEŻĄCE

492 573

70 000


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/131/13
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 4 września 2013 r.

Zmiany w planie wydatków na 2013 rok

Dział

Rozdział

§

Nazwa

Wydatki

zwiększenie

zmniejszenie

BIEŻĄCE

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

4270

Zakup usług remontowych

126 977

750

Administracja publiczna

75023

Urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)

4210

zakup materiałów i wyposażenia

20 000

4270

Zakup usług remontowych

30 000

851

Ochrona zdrowia

85111

Szpitale ogólne

2800

Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

10 000

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90002

Gospodarka odpadami

4210

zakup materiałów i wyposażenia

5 596

4300

zakup usług pozostałych

155 000

RAZEM BIEŻĄCE

337 573

10 000

MAJĄTKOWE

600

Transport i łączność

60016

Drogi publiczne gminne

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

70 000

851

Ochrona zdrowia

85121

lecznictwo ambulatoryjne

6220

dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych

10 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109

domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

6050

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych

15 000

RAZEM MAJĄTKOWE

95 000

RAZEM BIEŻĄCE MAJĄTKOWE

432 573

10 000


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXX/131/13
Rady Gminy Trzcianne
z dnia 4 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne na 2013 rok

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe
(kosztorysowe lub szacunkowe(1))

Nakłady poniesione

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

rok budżetowy 2013 (9+10+11+1)

z tego źródła finansowania

dochody własne jst

kredytyi pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1.

600

60016

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne - Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne Etap I

608 643(1)

69 581

300 041

60041

240 000

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

2.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej ze wsi Laskowiec do wsi Zajki oraz w zabudowie kolonijnej wsi Boguszewo

1 853 499

88 920

366 843

366 843

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

3.

010

01010

Budowa sieci wodociągowej
w zabudowie kolonijnej wsi: Milewo, Mroczki, Zubole, Wyszowate, Krynica, Szorce, Nowa Wieś, Stare Bajki

2 129 500(1)

2 800

10 000

10 000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

4.

900

90001

Racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie
Trzcianne

164 640(1)

14 640

2 000

2 000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

5.

750

75023

Gminne Centrum Kultury - Etap I Poprawa warunków lokalowych i rozszerzenie działalności kulturalnej Biblioteki Publicznej Gminy Trzcianne

1 854 584

318 615

1 242

1 242

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

6.

921

92109

Przebudowa z rozbudową części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie

517 975

25 130

507 845

180 389

40 000

A.
B.
C.

287 456

Urząd Gminy Trzcianne

7.

921

92109

Przebudowa i rozbudowa istniejącego budynku byłej szkoły ze zmianą sposobu użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Szorcach, z doposażeniem i niezbędną infrastrukturą techniczną

282 689(*)

14 500

268 189

98 758

0

A.
B.
C.

169 431


Urząd Gminy Trzcianne


8.60060016Budowa ulic: Mickiewicza, Królowej Bony, Słowackiego1 008 6770100 000100 0000


A.
B.
C.0Urząd Gminy Trzcianne

9.

600

60016

Przebudowa dróg gminnych: Trzcianne - Pisanki, Trzcianne - Nowa Wieś - Stare Bajki, kol. Boguszewo do drogi Zucielec - Boguszewo, Kleszcze

1 252 196(1)

14 640

5 000

5 000

0

A.
B.
C.

0
Urząd Gminy Trzcianne

10.

600

60016

Przebudowa dróg gminnych: Nr 104702B Trzcianne- Boguszewo Kolonia, Nr 104710B Stare Bajki - Boguszewo Kolonia, Nr 104716B Stare Bajki do drogi powiatowej Nr 1841B Krypno Wielkie - Downary na odcinku 13,15 km

5 250 000(1)

80 000

5 000

5 000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

11.

010

01010

Wykonanie sieci wodociągowej w zabudowie kolonijnej wsi Chojnowo, Pisanki, Zucielec

574 900

24 596

10 000

10 000

0

A.
B.
C.

0Urząd Gminy Trzcianne

12.

900

90001

Rewitalizacja zbiornika wodnego we wsi Krynica wraz z budową małej infrastruktury turystycznej

384 000

1500

3000

3 000

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

13.

900

90005

Podniesienie poziomu ochrony walorów środowiskowych Biebrzańskiego Parku Narodowego poprzez wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Trzcianne pozyskiwanej z instalacji solarnej3 339 639

50 000

20 000

20 000

0

A.
B.
C.

0


Urząd Gminy Trzcianne

14.

900

90001

Modernizacja kotłowni w Gimnazjum w Trzciannem(zainstalowanie pompy ciepła)

459 000

0

18 000

18 000

0

A.
B.
C.

0


Urząd Gminy Trzcianne

15.

600

60016

Przebudowa drogi gminnej b.n. w miejscowości Zajki Gmina Trzcianne o dł. 160 m

46 000

0

46 000

46 000

0

A.
B.
C

0

Urząd Gminy Trzcianne

16

600

60016

Przebudowa odcinka drogi gminnej Nr 104722B Trzcianne - Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne Etap II

239 021

0

70 000

0

0

A.
B.
C.

0

Urząd Gminy Trzcianne

Ogółem

19 979 963

704 922

1 733 160

911 273

280 000

0

456 887

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, …)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

(** kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego)


Uzasadnienie

Potrzeba dokonania zmian w Budżecie Gminy Trzcianne na 2013 rok wynika z wprowadzeniem otrzymanych środków finansowych oraz nowych dotacji.

Zgodnie ze złożonym wnioskiem za rok 2013 odnośnie Remontu drogi gminnej nr 104701B Trzcianne -Wyszowate w km 0+150-1+120 realizowanego w zakresie usuwania skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego, otrzymaliśmy dotację celowa w wysokości 235 304 zł., którą przeznacza się na bieżące potrzeby gminy (remont budynku Urzędu Gminy a także na remont dróg gminnych )z uwagi na to ze w planie wydatków został już przewidziany powyższy wydatek , oraz podpisano umowę na dotacje celową z Budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonych w obrębie wsi Mroczki (etap I i Etap II ) na terenie gminy Trzcianne, a także wprowadzono dochody i wydatki z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami. Otrzymano również zwrot (20%) wykorzystanego funduszu sołeckiego za 2012 r. w wysokości 26 673 zł. Powyższe środki finansowe przeznacza się na bieżące potrzeby gminy .

Do zadań inwestycyjnych wprowadzono nowe zadanie pn. ,, Przebudowa odcinka drogi gminnej nr 104723 B Trzcianne -Nowa Wieś we wsi Nowa Wieś w Gminie Trzcianne Etap II oraz zwiększono środki finansowe na roboty dodatkowe w wysokości 15 000 zł. w zadaniu pn. ,,Przebudowa z rozbudowa części istniejącego budynku szkoły ze zmianą użytkowania na potrzeby Świetlicy Wiejskiej w Niewiarowie".

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe