Kategorie

Dzienniki Urzędowe

Uchwała nr XXVI/243/13 Rady Miejskiej w Michałowie

z dnia 5 września 2013r.

w sprawie zmian w budżecie na 2013 rok

Tekst pierwotny

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 594), oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 220, i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz.1726; z 2011r Nr 201, poz. 1183, Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707; z 2012r poz.:1456, 1530,1548) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych o kwotę105 222zł, zgodnie z załacznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę145 305zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4. Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Michałowie XXII/196/12 z dnia 28 grudnia 2012 r w sprawie uchwalenia budżetu gminy Michałowo na 2013 rok otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
Plan dochodów ogółem 28 647 572 zł

a) dochody bieżące 24 534 226

b) dochody majątkowe 4 113 346
Plan wydatków ogółem 28 826 982 zł

a) wydatki bieżące 22 067 243

b) wydatki majątkowe 6 759 739
Deficyt budżetowy w wysokości 179410 zostanie pokryty wolnymi środkami z roku 2012 w tej samej wysokości.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Michałowa.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/243/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 5 września 2013 r.

Zwiększenia w planie dochodów i wydatków budżetowych

Dział

Rozdział -nazwa

§

Zwiększenie dochodów

Zwiększenie wydatków

Plan dochodów po zmianach

Plan wydatków po zmianach

754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

5 322

5 322

5 322

272 736

75412 - Ochotnicze straże pożarne

5 322

5 322

5 322

259 236

2700

5 322

-

5 322

-

4210

-

5 322

-

62 192

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

99 900

99 900

99 900

1 832 390

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

99 900

99 900

99 900

1 514 390

6207

99 900

-

99 900

-

6057

-

99 900

-

99 900

RAZEM

105 222

105 222

28 647 572

28 826 982

Objaśnienia do tabeli:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków budżetowych na kwotę ogólną105 222zł.

W tym:

W dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, zwiększa się plan dochodów i wydatków tytułem uzyskanych z Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej środków dla OSP Michałowo z przeznaczeniem na zakup niezbędnego wyposażenia jednostki o kwotę 5 322 zł.

W dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie na zadanie nazwane "Kultura bliżej ciebie - nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie", realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 wprowadza się do planu dochodów i wydatków budżetowych dotację rozwojową w wysokości 99 900 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVI/243/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 5 września 2013 r.

Zmiany w planie wydatków budżetowych

Dział

Rozdział - nazwa

§

Zmniejszenie

Zwiększenie

Plan po zmianach

630

Turystyka

-

6 100

2 451 495

63095 - Pozostała działalność

-

6 100

2 451 495

4170

-

6 100

6 100

700

Gospodarka mieszkaniowa

50 000

376 535

70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami

-

50 000

376 535

4170

-

7 000

17 217

4210

-

3 000

11 000

4300

-

40 000

160 000

758

Różne rozliczenia

76 100

-

454 206

75814 - Różne rozliczenia finansowe

76 100

-

310 196

8550

76 100

-

123 900

900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

-

20 000

1 108 250

90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

-

15 000

45 000

4210

-

500

12 150

4300

-

14 500

32 850

90095 - Pozostała działalność

5 000

24 000

4300

5000

24 000

921

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

69 205

69 205

1 832 390

92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

69 205

69 205

1 514 390

6050

69 205

-

213 795

6059

-

69 205

69 205

RAZEM

145 305

145 305

28 826 982

Objaśnienia do tabeli:

Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetowych na kwotę ogólną145 205zł.

Zmniejsza się plan wydatków w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia o kwotę 76 100 zł, a uzyskane środki rozdysponowuje się w następujący sposób:

6 100 zł w dziale 630 - Turystka, zwiększenie planu wydatków na opłacenie umowy - zlecenia za odnowienie szlaku turystycznego na terenie gminy,

50 000 zł w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, zwiększenie planu wydatków na opłacenie kosztów umów - zleceń (ratownicy nad zalewem w Michałowie), zakupu materiałów oraz usług (głównie na wydatki związane z utrzymaniem "pustostanów"),

20 000 zł w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększenie planu wydatków na pielęgnację zieleni (15 000 zł) oraz o odłów i utrzymanie bezpańskich psów w schroniskach (5 000 zł).

Ponadto w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie na zadanie nazwane "Kultura bliżej ciebie - nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie", realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, dokonuje się zmian w planie przewidzianych dotychczas na to zadanie środków. Zmiana polega na przesunięciu pomiędzy paragrafami klasyfikacji budżetowej poprzez dostosowanie planu wydatków do źródeł ich finansowania na kwotę 69 205 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski


Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/243/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 5 września 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r.

Zadania inwestycyjne w 2013 r. w złotych

Lp.

Dział

Rozdz.

§**

Nazwa zadania inwestycyjnego

Łączne koszty finansowe

Planowane wydatki

Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu

Rok budżetowy 2013
(8+9+10+11)

z tego źródła finansowania

Dochody własne jst

kredyty
i pożyczki

środki pochodzące
z innych źródeł*

Środki wymienione
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.

010

01010

6050

Rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacyjnej na terenie Michałowa

580 000

280 000

180 000

-

100 000*

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

2.

600

60016

6050

Przebudowa drogi gminnej Nr 107013B Topolany - Potoka

900 000

900 000

450 000

-

450 000*

-

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

3.

600

60053

6057
6059

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo

1 215 904

1 215 904

182 388

-

155 027

878 489

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

4.

630

63095

6057
6059

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo

3 826 396

2 145 395

815 465

-

-

1 329 930

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

5

710

71095

6050
6057
6509

Budowa targowiska stałego w Michałowie

1 980 650

1 980 650

980 650

-

-

1 000 000

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

6

630

63095

6050

"Zalew z pasją"

1 000 000

500 000

300 000

-

-

200 000*

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

7

921

92109

6050

Rozbudowa infrastruktury w celu utworzenia Centrum Produktu Lokalnego

630 000

425 000

150 000

-

-

275 000*

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

8

921

92109

6050
6057
6059

Kultura bliżej Ciebie - nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie

232 900

232 900

133 000

-

-

99 900

Referat Inwestycyjno Geodezyjny UM

Ogółem

10 365 850

7 679 849

3 191 503

-

705 027

3 783 319

X

Środki oznaczone * nie zostały wprowadzone do budżetu, czynione są starania o ich uzyskanie.

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ W MICHAŁOWIE


BOGUSŁAW OSTASZEWSKI


Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI/243/13
Rady Miejskiej w Michałowie
z dnia 5 września 2013 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności w latach 2013-2016

Lp.

Wyszczególnienie

Ogółem

Łączna wartość projektu w

w tym w okresie planowania wieloletniego:

Dotychczas poniesione wydatki

w tym:

Źródła finansowania

Plan na
2013
rok

Plan na 2014
rokPlan na 2015
rokPlan na 2016
rok

Środki własne

Dotacja z budżetu państwa

Środki z Unii Europejskiej

Inne ...............

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

1

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

3 826 396

9000

1 635 502

0

2 190 894

0

ogółem

2 145 395

1 672 001

0

0

Oś priorytetowa:

III. Rozwój turystyki i kultury

a) środki własne

815 465

816 616

0

0

Działanie:

3.1. Rozwój atrakcyjności turystycznej regionu

b) środki z Unii Europejskiej

1 329 930

855 385

0

0

Nazwa Projektu:

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w Gminie Michałowo

c) inne …………

0

0

0

0

Okres realizacji projektu:

2013-2014

2

Nazwa programu operacyjnego:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

1 980 650

0

980 650

0

1 000 000

0

ogółem

1 980 650

0

0

0

Oś priorytetowa:

3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej

a) środki własne

980 650

0

0

0

Działanie:

321.Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej

b) środki z Unii Europejskiej

1 000 000

0

0

0

Nazwa Projektu:

Budowa targowiska stałego w Michałowie

c) inne …………

0

0

0

Okres realizacji projektu:

2013

3

Nazwa programu operacyjnego:

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

1 846 219

26 487

276 943

0

1 569 276

0

ogółem

1 723 095

66 528

30 109

0

Oś priorytetowa:

8.Oś Priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne - zwiększenie innowacyjności gospodarki

a) środki własne

258 471

9 980

4 518

0

Działanie:

Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Michałowo

b) środki z Unii Europejskiej

1 464 624

56 548

25 591

0

Nazwa Projektu:

Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Gminy Michałowo

c) inne …………

0

0

0

0

Okres realizacji projektu:

2012 - 2015

4

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

5 000 000

0

500 000

0

4 500 000

0

ogółem

0

0

2 500 000

2 500 000

Oś priorytetowa:

I. Wzrost innowacyjności i wspieranie
przedsiębiorczości w regionie

a) środki własne

0

0

250 000

250 000

Działanie:

1.2.1Terny inwestycyjne

b) środki z Unii Europejskiej

0

0

2 250 000

2 250 000

Nazwa Projektu:

Tereny inwestycyjne Gminy Michałowo - SOKOLE

c) inne …………

0

0

0

0

Okres realizacji projektu:

2015-2016

5

Nazwa programu operacyjnego:

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 2007-2013

3 000 000

0

300 000

0

2 700 000

0

ogółem

0

1 500 000

1 500 000

0

Oś priorytetowa:

I. Wzrost innowacyjności i wspieranie
przedsiębiorczości w regionie

a) środki własne

0

150 000

150000

0

Działanie:

1.2.1Terny inwestycyjne

b) środki z Unii Europejskiej

0

1 350 000

1 350 000

0

Nazwa Projektu:

Tereny inwestycyjne Gminy Michałowo - BACHURY

c) inne …………

0

0

0

0

Okres realizacji projektu:

2014-2015

6

Nazwa programu operacyjnego:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

630 000

0

221 000

0

409 000

ogółem

425 000

205 000

0

0

Oś priorytetowa:

4 Leader

a) środki własne

150 000

71 000

0

0

Działanie:

"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

b) środki z Unii Europejskiej

275 000

134 000

0

0

Nazwa Projektu:

"Rozbudowa infrastruktury w celu utworzenia Centrum Produktu Lokalnego"

c) inne …………

0

0

0

0

Okres realizacji projektu:

2013-2014

7

Nazwa programu operacyjnego:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

1 000 000

0

500 000

0

500 000

0

ogółem

500 000

500 000

0

0

Oś priorytetowa:

4 Leader

a) środki własne

300 000

200 000

0

0

Działanie:

"Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi"

b) środki z Unii Europejskiej

200 000

300 000

0

0

Nazwa Projektu:

"Zalew z pasją"

c) inne …………

0

0

0

0

Okres realizacji projektu:

2013 -20148

Nazwa programu operacyjnego:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

232 900

0

133 000

0

99 900

0

ogółem

232 900

0

0

0

Oś priorytetowa:

4 Leader

a) środki własne

133 000

0

0

0

Działanie:

413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska

b) środki z Unii Europejskiej

99 900

0

0

0

Nazwa Projektu:

Kultura bliżej Ciebie - nowe zagospodarowanie terenu przy GOK w Michałowie

c) inne …………

0

0

0

0

Okres realizacji projektu:

2013

9

Nazwa programu operacyjnego:

Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013

689 441

0

241 441

0

448 000

0

ogółem

0

689 441

0

0

Oś priorytetowa:

a) środki własne

0

241 441

0

0

Działanie:

413. Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju" w ramach działania "Odnowa i rozwój wsi za pośrednictwem
Lokalnej Grupy Działania - Puszcza Knyszyńska

b) środki z Unii Europejskiej

0

448 000

0

0

Nazwa Projektu:

Budowa boiska sportowego w Michałowie

c) inne …………

0

0

0

0

Okres realizacji

2014

10

Nazwa programu operacyjnego:

Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego i Norweski Mechanizm Finansowy 2009 -2014

5 730 420

0

859 563

0

4 870 857

ogółem

0

1 732 332

3 687 316

310 772

a) środki własne

0

259 850

553 097

46 616

Program:

Konserwacja i rewitalizacja dziedzictwa kulturowego

b) środki z Unii Europejskiej

0

1 472 482

3 134 219

264 156

Nazwa Projektu:

Renowacja zabytkowych cerkwi i kościołów Podlaskiego Szlaku Sakralnego na terenie Gminy Michałowo - Dialog Wschodu z Zachodem

c) inne …………

0

0

0

0

Okres realizacji

2014 - 2016

Pozycje 4, 5, 6, 7, 9 i 10 wykazu nie są ujęte w budżecie, czynione są starania o ich pozyskanie.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Michałowie


Bogusław Ostaszewski

Metryka
  • Data ogłoszenia: 2013-09-16
Brak dokumentów zmieniających.
Brak zmienianych dokumentów.

Dzienniki Urzędowe